Project

Balansen en verkenningen

Binnen het project Balansen en verkenningen worden (recente) ontwikkelingen in de verkeersveiligheid gemonitord en worden prognoses gemaakt van het toekomstig aantal verkeersslachtoffers. Ook wordt in dit project tijd gereserveerd voor het signaleren en analyseren van nieuwe ontwikkelingen.

Belangrijkste conclusies Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid

De belangrijkste uitkomsten uit de Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2015 zijn:

  • De acties in de Beleidsimpuls zijn verschillend van aard. Sommige acties zijn meer ondersteunend van aard en bijvoorbeeld gericht op kennisontwikkeling. Deze acties besparen op zichzelf geen slachtoffers, maar kunnen wel leiden tot maatregelen die wél slachtoffers besparen. Per actie wordt aangegeven of het een concrete maatregel betreft of dat deze meer beleids- of praktijkondersteunend van aard is.
  • De slachtoffergegevens hebben betrekking op 2013 en eerder, terwijl de meeste acties vanaf 2013 zijn uitgevoerd en tijd nodig hebben om tot veranderingen te kunnen leiden. Dit jaar kunnen de acties uit de Beleidsimpuls logischerwijs dus nog niet in verband worden gebracht met ontwikkelingen in aantallen slachtoffers.
  • Het is niet mogelijk om causale verbanden aan te tonen tussen jaarlijkse ontwikkelingen in aantallen slachtoffers en genomen maatregelen. In toekomstige monitors zetten we verschillende ontwikkelingen naast elkaar en bespreken we  – waar mogelijk – effecten. Daarbij maken we gebruik van internationaal gangbare ‘Safety Performance Indicators’ (SPI’s). Deze indicatoren hebben betrekking op het gedrag van weggebruikers of op de veiligheid van infrastructuur of voertuigen en worden ook wel aangeduid als risicofactoren of invloedsfactoren voor verkeersveiligheid. Ze vormen het verband tussen maatregelen en ongevallen.

Belangrijkste conclusies Verkeersveiligheidsprognoses

  • De doelstelling van maximaal 10.600 ernstig verkeersgewonden in 2020 met het huidige en voorgenomen beleid zeer waarschijnlijk niet gerealiseerd zal worden.
  • Het verwachte aantal verkeersdoden is in 2020 ongeveer gelijk aan de doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden.
  • Ook in 2030 zullen  er zeer waarschijnlijk meer dan 10.600 ernstig verkeersgewonden vallen.
  • In 2030 ligt het aantal verkeersdoden naar verwachting tussen de 330 en 470.

Activiteiten in 2015

In 2015 zijn de volgende producten gemaakt:

Daarnaast is in 2015 een begin gemaakt de resultaten van het in 2014 uitgebrachte rapport Lasten van verkeersletsel ontleed nationaal en internationaal verder te verspreiden. Dit heeft geresulteerd in de volgende bijdragen:

Print this page

Project nr.

S15.02

Status

Afgerond
Begindatum: 01 jan 2015
Einddatum: 31 dec 2015