Financiële verantwoording 2017

SWOV is een organisatie zonder winstoogmerk. Na een aantal jaren met een positief resultaat is 2017 afgesloten met een negatief resultaat van € 65.951. De afgelopen paar jaren zijn de positieve resultaten aan de algemene reserve toegevoegd, dat daardoor uitkwam boven de door de Raad van Toezicht gewenste 16%.

In 2017 hebben we geïnvesteerd in de eigen organisatie. Daarnaast hebben we de personele capaciteit versterkt om met voldoende onderzoekscapaciteit in te kunnen spelen op fluctuaties in de opdrachtenportefeuille. 

Balans

De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2017

SWOV ontvangt inkomsten van het ministerie van IenW, van de Europese Unie en van externe opdrachtgevers, zoals andere overheden, organisaties en instellingen. De belangrijkste financier is het ministerie van IenW, dat ongeveer 70% van de omzet bijdraagt. De subsidieverlening 2017 is gebaseerd op de Subsidieregeling SWOV 2014, die vanaf het jaar 2015 van kracht is geworden.

Staat van baten en lasten

De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2017

Wet Normering Topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op SWOV. Het voor SWOV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2017 € 181.000 (het algemeen bezoldigingsmaximum).

Leidinggevende topfunctionarissen

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam topfunctionaris Functie
Dhr P.J. Biesheuvel Voorzitter Raad van Toezicht
Dhr. O.C.M. de Bruijn Lid Raad van Toezicht
Mw. M.M. de Jager Lid Raad van Toezicht
Dhr. J.P. Schaaij Lid Raad van Toezicht
Mw. I.B. Schipper Lid Raad van Toezicht
Dhr. E.T. Verhoef Lid Raad van Toezicht
Mw. J.M. de Vries Lid Raad van Toezicht