Financiële verantwoording 2016

In de SWOV-jaarrekening leggen wij verantwoording af over de financiële resultaten over het jaar 2016. We kijken terug op een goed jaar dat afgesloten is met een resultaat van € 145.705. Dit resultaat is positief, met name omdat ook dit jaar meer externe inkomsten zijn verworven dan begroot en dat is een verheugend feit.

SWOV ontvangt inkomsten van het ministerie van IenM, van de Europese Unie en van externe opdrachtgevers, zoals andere overheden, organisaties en instellingen. De belangrijkste financier is het ministerie van IenM, dat ongeveer 75% van de omzet bijdraagt. De subsidieverlening 2016 is gebaseerd op de Subsidieregeling SWOV 2014, die vanaf het jaar 2015 van kracht is geworden.

Totstandkoming resultaat

Het resultaat bedraagt € 145.705 en dit bedrag is als volgt tot stand gekomen:

Dotatie voorziening UDRIVE -100K
Dotatie voorziening SaferWheels -40K
Tekort IenM -65K
Resultaat EU- en overige projecten -47K
Rente 2K
Resultaat algemene kosten 381K
Toevoeging fonds RAI/ANWB 14K
Totaal 145K

Het EU-project UDRIVE eindigt halverwege 2017. Op basis van de planning 2017 is ingeschat dat er meer uren nodig zijn dan was gebudgetteerd om het project goed af te kunnen afronden. De verwachting is dat het voor SWOV beschikbare EC-budget daardoor met ca 4,7% overschreden zal worden. Het is op dit moment nog onduidelijk of binnen het totale EC-budget geld zal overblijven doordat mogelijk andere partners hun beschikbare budget niet volledig zullen besteden. Wellicht kan er aan het eind van het project overbesteding bij partners worden gecompenseerd door onderbesteding bij andere partners. Omdat dit nog onzeker is, is daar bij het bepalen van de voorziening geen rekening mee gehouden.

Het EU-project SaferWheels zal ook in 2017 worden afgerond. Het EU-budget is ontoereikend om alle benodigde  werkzaamheden voor te kunnen doen. In 2015 was al een deel van het verlies voorzien (€ 13K). In 2016 is hier nog € 40K aan toegevoegd. Hoewel dit EU-project een consultancy call betreft en er afgerekend mag worden tegen integraal kostprijstarief (in tegenstelling tot het 7e kaderprogramma en Horizon 2020), blijkt in de praktijk dat er toch een eigen bijdrage nodig is in de vorm van meerwerk dat niet door het budget wordt gedekt, in dit geval zo’n 25%.  

Aan het IenM-programma zijn meer uren en externe kosten besteed dan was begroot. Conform de voorwaarden in de subsidieregeling komt een tekort ten laste van het resultaat.

Op de overige projecten is een negatief resultaat behaald. Dit is veel lager dan was begroot. Ondanks dat er op externe projecten 10% opslag wordt berekend op het tarief, blijkt dat er gemiddeld een verlies wordt geleden van 4%. Daarnaast is het EU-project Sustain in 2016 afgesloten met een negatief resultaat van € 17K.

Het resultaat op algemene kosten ad € 381K ontstaat doordat de kostprijs van de omzet-uren die voor 2016 is gehanteerd hoger was dan de uiteindelijke werkelijke kosten voor lonen, salarissen en overige algemene kosten. Een deel kan worden verklaard doordat aan overhead (algemene kosten exclusief lonen en salarissen) € 88K minder is besteed dan was begroot. Maar het grootste deel komt door een hogere omzet uren voor zowel IenM, EU-projecten als projecten derden.  

In 2016 is in samenspraak met de RAI en de ANWB en na goedkeuring van de Raad van Toezicht het project Fietsbalans uitgevoerd. Dit is een pilotstudie, waarin we zijn nagegaan welke verstoring op het voorwiel van de fiets (door bijv. het aantikken van een voorganger of stoeprand) toelaatbaar is of niet. De kosten van dit project (ad € 5.949) zijn ten laste gekomen van het fonds, waarin door de RAI en ANWB gezamenlijk jaarlijks € 20.000 ingelegd wordt. In 2016 heeft dit geresulteerd in een positief saldo van € 14.051 dat ten gunste is gebracht van het bestemmingsfonds RAI/ANWB.

Bestemming resultaat

Naast het bestemmingsfonds RAI/ANWB is in 2016 een bestemmingsreserve gevormd. De bestemmingsreserve Informatiehuis is bedoeld om te kunnen investeren in een ‘Informatiehuis Verkeersveiligheid’. In de meerjarenstrategie is deze ambitie opgenomen, waarbij het doel is om  als SWOV het instituut te zijn waar alle gegevens over het aantal verkeersdoden en verkeersgewonden op een centrale plek  worden verzameld, beheerd en ontsloten. Voor de inrichting hiervan en om te kunnen voldoen aan alle privacy- en andere wet- en regelgeving die hiermee samenhangt, is een bedrag van € 120K gereserveerd. Na toevoeging van bedragen aan het bestemmingsfonds ANWB/RAI en de bestemmingsreserve Informatiehuis resteert er nog een bedrag van € 11.654. Dit is toegevoegd aan de algemene reserve.