Nieuws

Leiden bindende normen beter dan nietbindende regelgeving tot aandacht voor verkeersveiligheid en passende maatregelen op dat terrein. SWOV onderzocht het verschil aan de hand van de niet-bindende richtlijnen voor verkeersveiligheid en de wettelijke normen voor geluid. Het onderzoek richtte zich op nieuwe en gereconstrueerde 50- en 70km/uur-wegen.


Publicatiedatum:

Een verruiming van de APK-keuringsfrequentie zal negatief uitpakken voor de verkeersveiligheid. SWOV onderzocht 9 alternatieve stramienen voor de keuringsfrequentie en elk van deze stramienen bleek tot meer verkeersonveiligheid te leiden: in de gunstigste variant tot 2% meer verkeersdoden. Er is dan ook geen aanleiding is om het APK-stramien aan te passen, blijkt uit het onderzoek.

Publicatiedatum:

Voor het eerst is een aantal gemeenten onder begeleiding van SWOV een 'benchmark verkeersveiligheid' aangegaan. Zij hebben hun prestaties en beleidseffecten op het gebied van verkeersveiligheid onderling vergeleken om daaruit lessen te kunnen trekken.

SWOV-rapport R-2015-19 doet hiervan...

Publicatiedatum:

Tijdens een ETSC bijeenkomst in Brussel op 12 januari jl., presenteerde Henk Stipdonk SWOV’s visie op de verplichting tot het aanbrengen van retroflecterende contourmarkering op alle vrachtwagens, ook op het bestaande wagenpark.

Publicatiedatum:

Het gaat niet goed met de verkeersveiligheid. Het aantal verkeersdoden daalt niet langer en het aantal ernstig verkeersgewonden neemt toe. Als niet op alle niveaus ingrijpende aanpassingen in beleid en uitvoering worden gedaan, zal de Nederlandse doelstelling van maximaal 500 verkeersdoden en 10.500 ernstig verkeersgewonden in 2020 niet worden gehaald.

Publicatiedatum:

SWOV gaat, tezamen met een groot aantal consortiumpartners, het onderzoek ‘STAD’ – Nederland met zelfrijdende auto’s uitvoeren. Het onderzoek vindt plaats binnen het zogeheten SURF-programma (Smart Urban Regions of the Future)

Publicatiedatum:

Dit SWOV-onderzoek heeft zich gericht op de vraag of drukte op het fietspad samengaat met meer variëteit in gebruikers en in snelheid.

Publicatiedatum:

De Monitor Beleidsimpuls Verkeersveiligheid 2015 bespreekt de ontwikkelingen in de verkeersveiligheid en de genomen maatregelen tot en met 2014. In 2014 vielen er 570 verkeersdoden; dit aantal is gelijk aan dat in 2013.

Publicatiedatum:

SWOV heeft haar prognose voor de verkeersveiligheid in 2020 en 2030 gepubliceerd en aan de minister van Infrastructur en Milieu aangeboden.


Publicatiedatum:

In 2011 is de proef 2toDrive gestart. Dit is de Nederlandse variant van begeleid rijden: jongeren mogen vanaf 17 jaar hun rijbewijs B halen, maar dan tot hun 18e verjaardag alleen onder begeleiding van een ervaren automobilist de weg op. Op die manier doen jongeren meer ervaring op in meer verschillende situaties voordat ze zelfstandig gaan rijden.


Publicatiedatum: