Nieuws artikel

Network Safety Index (NSI) in lightversie in Zuid-Holland en Vervoerregio Amsterdam

De Network Safety Index (NSI is een meetinstrument dat SWOV in samenwerking met de ANWB en de gemeente Amsterdam heeft ontwikkeld om snel en eenvoudig vast te stellen welke 50km/uur-wegen ‘relatief veilig’ en welke ‘relatief onveilig’ zijn. De resultaten worden verwerkt in een index, op basis waarvan een wegbeheerder kan bepalen welke 50/uur-wegen als eerste moeten worden aangepakt om de veiligheid ervan te vergroten. De eerste versie van de NSI is gedurende 2015 en 2016 voor het eerst toegepast op wegen binnen de bebouwde kom in de gemeente Amsterdam. De gegevensverzameling die hiervoor noodzakelijk is bleek echter tijdrovend en kostbaar. Voor de provincie Zuid-Holland en de Vervoerregio Amsterdam ontwikkelt SWOV daarom een op de NSI gebaseerd vereenvoudigd instrument. Allereerst worden bijvoorbeeld de ca. 20% meest gevaarlijke wegen geselecteerd op basis van een ‘screener’. Van deze meest gevaarlijke wegen worden in Zuid-Holland de verkeersveiligheids-risico’s in kaart gebracht van de provinciale wegen en in de Vervoerregio Amsterdam worden de 50 km/u-wegen binnen de kom onder de loep genomen.

SWOV-projectleider Gert Jan Wijlhuizen: ‘Dit instrument past binnen de risicogestuurde aanpak zoals die in het kader van het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV) wordt gestimuleerd. Als uitgangspunt om te bepalen of de infrastructuur veilig is, gebruiken we de lijst met kenmerken die het Kennisnetwerk SPV heeft gepubliceerd. Je zou kunnen zeggen dat we die lijst als “gouden standaard” gebruiken.’

Zuid-Holland 

Wijlhuizen: ‘We ontwikkelen eerst een zogeheten ‘screener’, waarmee we op basis van ongevalsgegevens een onderscheid kunnen maken tussen groepen provinciale wegen die relatief onveilig (ca 20%) worden geacht.’

‘Voor die 20% onveilig geachte wegen ontwikkelen we vervolgens een diagnose-instrument waarmee in meer detail relevante kenmerken worden verzameld. Dat doen we met een steekproef op weglengte. Dit diagnose-instrument gaan we vervolgens toepassen. Het diagnose instrument moet ook gegronde aanwijzingen geven over de aard van de onveilige kenmerken van de betreffen de wegen.

Als laatste zullen we de uitkomsten hiervan vergelijken met risico-inventarisaties die eerder in Zuid-Holland zijn uitgevoerd met o.a. Ranking The Roads en de Road Protection Score.’

Vervoerregio Amsterdam

‘Voor de Vervoerregio Amsterdam volgen we in grote lijnen dezelfde stappen, alleen richten we ons hier op de 50 km/u-wegen binnen de bebouwde kom. Ook hier gaan we eerst met een op de NSI gebaseerde screener de 20% onveilig geachte wegen identificeren, en vervolgens met een diagnose-instrument (combinaties van) onveilige wegkenmerken vaststellen. Met deze profielen kunnen we clusters vaststellen van overeenkomstige wegen, fietsinfrastructuur en kruispunten en aanbevelingen doen voor passende maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Lees meer over meetinstrumenten voor een risicogestuurde aanpak op kennisnetwerkspv.nl/meetinstrumenten
Zie ook: Ontwikkeling Network Safety index

Thema's

Infrastructuur