Nieuws artikel

Meetinstrumenten voor risico-indicatoren toegepast in de praktijk: ProMeV Light op maat gemaakt

Vanuit het Kennisnetwerk SPV wordt sterk ingezet op een proactieve verkeersveiligheidsaanpak. Dit houdt onder ander in dat de focus ligt op het in kaart brengen van zogeheten risico-indicatoren: wegkenmerken, omstandigheden of gedragingen die een sterk oorzakelijk verband hebben met verkeersveiligheid. Zicht op deze indicatoren maakt het mogelijk om hier beleidsmatig op te sturen. Het gaat dan om de risico-indicatoren: Veilige wegen (weg- en fietsinfrastructuur), Veilige snelheden, Veilige voertuigen, Veilige verkeersdeelnemers en Hoogwaardige traumazorg. De website van het Kennisnetwerk geeft een overzicht van de beschikbare meetinstrumenten waarmee deze risico-indicatoren in kaart kunnen worden gebracht.

‘Het is geen statisch overzicht,’ zegt Charlotte Bax van het Kennisnetwerk. ‘Er wordt voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling van nieuwe instrumenten, nieuwe methodes en de implementatie van nieuw kennis.’

Bax: ‘Neem bijvoorbeeld het ProMeV-instrument, dat de veiligheid van 80 km/u-wegen in kaart brengt (risico-indicator Veilige wegen). In de praktijk bleek er behoefte te zijn aan een ‘snellere’ scan van deze wegen. Van ProMeV is toen een Light-versie ontwikkeld: met minder toetscriteria, maar wel wetenschappelijk onderbouwd. 

Maatwerk voor Noord-Holland

‘Daar waar zowel ProMeV als ProMeV Light zich op wegvakken van 80 km/u-wegen richten, wilde provincie Noord-Holland ook het veiligheidsniveau van de 60- en 70-km/u-wegen in kaart brengen. Voortbordurend op ProMeV Light ontwikkelt SWOV voor Noord-Holland nu een versie die is toegesneden op de wensen van de provincie. Behalve dat het instrument met twee wegtypen wordt uitgebreid, zal het zich behalve op wegvakken, ook op kruispunten gaan richten.’

SWOV heeft goede hoop dat dit project voor Noord-Holland een instrument oplevert dat ook in andere provincies kan worden toegepast. ‘Het pallet aan instrumenten wordt hiermee uitgebreid.’

Olle Jonker, Beleidsadviseur Mobiliteit bij de provincie Noord-Holland: ’De provincie gebruikt de uitkomsten van dit project in haar Investeringsstrategie. Verkeersveiligheid is één van de belangrijke aspecten die bepalen waar het best geïnvesteerd kan worden om de Noord-Hollandse infrastructuur te verbeteren. Naast verkeersveiligheid wordt ook gekeken hoe het op en rond de N-wegen is gesteld met fietsveiligheid, doorstroming, klimaatadaptatie en de gevolgen van het verkeer voor de volksgezondheid.’

Lees welke meetinstrumenten wegbeheerders kunnen gebruiken.