Nieuws artikel

Koppelmogelijkheden van ambulancedata met andere bronnen

De landelijke ambulancegegevens over verkeersslachtoffers kunnen een goede aanvulling zijn op de gegevens in BRON. Ook ziekenhuisregistraties zoals de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) kunnen een waardevolle aanvulling zijn. SWOV heeft in opdracht van Rijkswaterstaat onderzocht hoe ambulancedata gekoppeld kunnen worden aan databronnen zoals BRON (Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland) en de LBZ en hoe ervoor gezorgd kan worden dat het resultaat van die koppeling van toegevoegde waarde is voor beleidsmakers. Met name van veel fietsongevallen zonder betrokkenheid van gemotoriseerd verkeer die tot ernstig verkeersgewonden leiden, wordt verwacht dat deze zo weer ‘op de kaart’ worden gekregen.

De registratie van verkeersongevallen- en slachtoffers is niet compleet. Daarom worden bronnen gecombineerd om een beter beeld van de werkelijke omvang van slachtoffers te krijgen. CBS doet dit jaarlijks om het werkelijk aantal verkeersdoden vast te stellen; SWOV stelt jaarlijks het aantal ernstig verkeersgewonden vast door BRON aan de LBZ te koppelen.


Ambulancedata zijn daarbij een interessante aanvulling die vooral meer zicht zullen gaan bieden op de locatie waar ongevallen hebben plaatsgevonden en die momenteel nog ontbreken in BRON. De verwerking en ontsluiting van ambulancedata voor verkeersveiligheidsdoeleinden is dan ook opgenomen als maatregel in het Landelijk Actieplan Verkeersveiligheid 2019-2021 en zet het traject voort dat in 2012 werd gestart.  


In het rapport doet SWOV aanbevelingen ten aanzien van de datakenmerken die noodzakelijk zijn om een nuttige koppeling uit te kunnen voeren. Er wordt een overzicht geboden van de gegevensbronnen die benut kunnen worden om BRON completer te maken maar ook om van de ernstig verkeersgewonden meer kenmerken in kaart te brengen. SWOV geeft daarbij ook een gekwantificeerde schatting van de meerwaarde die ambulancegegevens voor BRON en ernstig verkeersgewonden naar verwachting gaat hebben. Uiteraard gaat het bij dit alles om data die niet  tot personen herleidbaar zijn. 

Thema's

Verkeersveiligheid in cijfers, Vervoerswijzen, Fiets, Visie & beleid