Financiële verantwoording

Het jaar 2019 is afgesloten met een positief operationeel resultaat, dat voor 2019 uitkomt op € 155.851. Dat is een verheugend feit na twee jaren van een - conform begroting - negatief resultaat en zorgt ervoor dat onze weerstandscapaciteit weer binnen de gewenste marge komt. Er zijn in 2019 extra inkomsten verworven, onder andere voor de Europese projecten MEDIATOR en LEVITATE die pas na de begroting zijn gegund. Ook is in 2019 het Kennisnetwerk SPV van start gegaan, hetgeen ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet bekend was. Om deze extra omzet te kunnen realiseren is extra capaciteit aangetrokken, ruim drie fte gemiddeld, waardoor de totale productiviteit is toegenomen.

De liquide middelen zijn in 2019 toegenomen met € 789.547. Dit komt voornamelijk door de ontvangen voorschotten van de EU voor het LEVITATE en MEDIATOR-project.

Balans

 

31/12/2019

 

31/12/2018

 

   

 

 

 

 €

ACTIVA

   

 

 

   

 

Vaste activa

   

 

Immateriële vaste activa

94.153

 

109.724

Materiële vaste activa

207.075

 

141.832

 

291.228

 

251.556

 

   

 

Onderhanden projecten

-

 

101.873

 

   

 

Vlottende activa

   

 

Vorderingen

955.187

 

618.048

Rekening courant STIWAS

30.965

 

31.927

Liquide middelen

1.771.715

 

982.168

 

2.757.867

 

1.632.143

 

   

 

TOTAAL ACTIVA

3.049.095

 

1.985.572

 

   

 

PASSIVA

   

 

 

   

 

Eigen vermogen

   

 

Algemene reserve

1.317.690

 

1.181.839

Bestemmingsfonds

151.293

 

131.293

 

1.468.93

 

1.313.132

 

   

 

Voorzieningen

55.157

 

47.076

 

   

 

Onderhande projecten

834.656

 

-

 

   

 

Kortlopende schulden

690.299

 

625.364

 

   

 

TOTAAL PASSIVA

3.049.095

 

1.985.572

De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2019

SWOV ontvangt inkomsten van het ministerie van IenW, van de Europese Unie en van externe opdrachtgevers, zoals andere overheden, organisaties en instellingen. De belangrijkste financier is het ministerie van IenW, dat ongeveer 74% van de omzet bijdraagt. De subsidieverlening 2019 is gebaseerd op de Subsidieregeling SWOV 2014, die vanaf het jaar 2015 van kracht is geworden. Daarnaast heeft het ministerie van IenW voor € 250.000 subsidie verleend aan het Kennisnetwerk SPV. 

De realisatie op de EU- en externe opdrachten is € 1,35 mln, rekening houdend met de externe kosten op deze projecten. Dit is € 100K lager dan was begroot. Dit wordt gecompenseerd door de extra subsidie van IenW voor het Kennisnetwerk SPV. De hogere omzet op de EU-projecten is te verklaren doordat er twee projecten van start zijn gegaan in 2019, LEVITATE en MEDIATOR. 

Staat van baten en lasten

 

Werkelijk 2019

 

Begroting 2019

 

Werkelijk 2018

 

       

 

 

       

 

BATEN

       

 

 

       

 

Subsidie IenW

               4.237.334

 

               3.956.357

 

               3.956.357

EU-baten

                 635.764

 

                 433.699

 

                 416.876

Baten externe opdrachtgevers

                 832.910

 

               1.014.946

 

                 737.556

Bijdrage aan Fonds RAI en ANWB

                   20.000

 

                   20.000

 

                   20.000

 

       

 

TOTAAL BATEN

               5.726.008

 

               5.425.002

 

               5.130.789

 

       

 

LASTEN

       

 

 

       

 

Personeelskosten

               4.341.908

 

               4.183.685

 

               4.138.830

Huisvestingskosten

                 361.768

 

                 365.000

 

                 354.736

Afschrijvingskosten

                   92.405

 

                   112.000

 

                   90.420

Overige bedrijfskosten

                 450.014

 

                 517.000

 

                 391.196

Totaal algemene kosten

               5.246.096

 

               5.177.685

 

               4.975.182

 

       

 

Externe kosten IenW projecten

                 207.373

 

                 233.940

 

                 176.843

Externe kosten EU-projecten

                   78.137

 

                         -  

 

                   50.719

Externe kosten overige projecten

                   38.700

 

                         -  

 

                   66.720

Totaal externe kosten

                 324.210

 

                 233.940

 

                 294.282

 

       

 

TOTAAL LASTEN

               5.570.306

 

               5.411.625

 

               5.269.464

 

 

 

 

 

 

Saldo baten en lasten

               155.702

 

                 13.377

 

                  -138.675

Rentebaten

                       149

 

                         -  

 

                       304

 

       

 

RESULTAAT

               155.851

 

                 13.377

 

                  -138.371

 

 

 

 

 

 

BESTEMMING RESULTAAT

       

 

Algemene reserve

                 135.851

 

   13.377

 

                  -26.696

Bestemmingsreserve Informatiehuis

                 -

 

                         -  

 

                  -85.000

Bestemmingsfonds RAI/ANWB

                  -20.000

 

                         -   

 

                  -26.675

 

       

 

SALDO STAAT VAN BATEN EN LASTEN

               155.851

 

               13.377   

 

                  -138.371

De bedragen zijn in euro en zijn ontleend aan het financieel verslag SWOV over 2019

Wet Normering Topinkomens

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op SWOV. Het voor SWOV toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2019 € 194.000 (het algemeen bezoldigings-maximum). 

Leidinggevende topfunctionarissen

Bedragen x € 1

P. van der Knaap

R.G. Eenink

H.L. Stipdonk

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

MT-lid /plaatsverv. directeur

MT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2018

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-01

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

0,0833

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

                 128.242

                 104.690

                 14.019

Beloningen betaalbaar op termijn

                   19.915

                   18.468

                   1.539

Subtotaal

                 148.157

                 123.157

                 15.558

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

194.000

194.000

                 16.167

 

 

 

 

 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

                 148.157

                 123.157

                 15.558

 

 

 

 

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

 

   

 

Gegevens 2017

 

 

 

Bedragen x € 1

P. van der Knaap

R.G. Eenink

H.L. Stipdonk

Functiegegevens

Directeur-bestuurder

MT-lid /plaatsverv. directeur

MT-lid

Aanvang en einde functievervulling in 2017

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

01-01 t/m 31-12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1

1

1

Dienstbetrekking?

ja

ja

ja

 

 

 

 

Bezoldiging

 

 

 

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

                 124.408

                   101.461

                   101.445

Beloningen betaalbaar op termijn

                   18.294

                   17.042

                   17.042

Subtotaal

                 142.702

                 118.503

                 118.486

 

 

 

 

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

189.000

189.000

                 189.000

 

 

 

 

 -/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Totale bezoldiging

                 142.702

                 118.503

                 118.486

 

Toezichthoudende topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder

NAAM TOPFUNCTIONARIS

FUNCTIE

Dhr S. de Rouwe

Voorzitter Raad van Toezicht

Dhr. O.C.M. de Bruijn

Lid Raad van Toezicht

Mw. M.M. de Jager

Lid Raad van Toezicht

Dhr. J.P. Schaaij

Lid Raad van Toezicht

Mw. I.B. Schipper

Lid Raad van Toezicht

Dhr. E.T. Verhoef

Lid Raad van Toezicht

Mw. J.M. de Vries

Lid Raad van Toezicht