Fact

Ernstig gewonden - Hoe wordt het aantal ernstig verkeersgewonden in Nederland vastgesteld?

SWOV schat jaarlijks het aantal ernstig verkeersgewonden op basis van twee bronnen:

  • het Bestand geRegistreerde Ongevallen in Nederland (BRON)
    In BRON verzamelt en publiceert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat de politiegegevens omtrent verkeersongevallen. Dit bestand bevat kenmerken van het ongeval zoals wegkenmerken, voertuigkenmerken en informatie over de toedracht. BRON bevat geen goede informatie over de letselernst: de politie maakte t/m 2014 alleen onderscheid tussen (waarschijnlijke) ziekenhuisopname en spoedeisende hulp, en dat onderscheid was niet altijd correct. Sinds 2015 ontbreekt het onderscheid geheel; slachtoffers die naar het ziekenhuis worden vervoerd worden nu altijd geregistreerd als ‘ziekenhuisopname’. Ook ontbreken veel gewonden en de laatste jaren ontbreken ook belangrijke kenmerken zoals vervoerswijze, vervoerswijze van de tegenpartij, snelheidslimiet van de weg waarop het ongeval plaatsvond, of dit binnen of buiten de bebouwde kom was, en naam van het ziekenhuis waar het slachtoffer naartoe is vervoerd.
  • de Landelijke Basisregistratie Ziekenhuiszorg (LBZ) met gegevens uit ziekenhuizen
    De LBZ is een bestand dat wordt beheerd door Dutch Hospital Data (DHD). Dit bestand bevat letselgegevens zoals lichaamsdeel en letseltype. Het bestand is behoorlijk compleet, maar niet alle slachtoffers zijn geregistreerd als verkeersslachtoffer. Bovendien bevat de LBZ weinig informatie over het ongeval.

SWOV schat het aantal ernstig verkeersgewonden (EVG), door de gegevens van beide bestanden te koppelen en te analyseren [4] [5]. Voor een betrouwbare schatting van het aantal ernstig verkeersgewonden is de kwaliteit van de beide gegevensbronnen van cruciaal belang. Er moet een voldoende groot aantal slachtoffers zowel in BRON als in de medische registratie voorkomen. Vanaf het jaar 2010 is de kwaliteit van de bestanden onvoldoende om nog uitspraken te doen over de ontwikkelingen van aantallen EVG in subgroepen (zoals typen verkeersdeelnemers, leeftijdsgroepen, e.d.). Wel kan op basis van de ziekenhuisregistratie een indicatie gegeven worden van de onderverdeling naar deze kenmerken, dus van de aandelen man/vrouw, fietsers of ouderen.

Afbeeldingen