Publication

Waar gebeuren ongevallen met voetgangers?

Een verkenning van omgevingsfactoren

Author(s)

Nabavi Niaki, M.; Hettema, Z.J.A.

Year

2021

Voetgangers behoren tot de groep ‘kwetsbare verkeersdeelnemers’, aangezien zij meer risico lopen om (ernstige) verwondingen op te lopen of te overlijden dan andere verkeersdeelnemers. In Nederland vielen in de periode 2010-2020 jaarlijks gemiddeld 57 verkeersdoden onder voetgangers en de laatste jaren werden jaarlijks meer dan 800 ernstig gewonden onder voetgangers geregistreerd. Maar waar vinden deze ongevallen precies plaats en welke elementen van infrastructuur zijn hierbij aanwezig? Dit onderzoek heeft tot doel om meer inzicht te krijgen in de ongevalslocatie en de omgevingsfactoren die mogelijk een effect hebben gehad op voetgangersongevallen. 

Na analyse van 622 geregistreerde ongevallen (periode 2017-2020) die door Rijkswaterstaat zijn gefilterd op relevante trefwoorden, komen we tot de conclusie dat ruim de helft (56%) van de geanalyseerde voetgangersongevallen plaatsvond bij een voetgangersoversteekplaats (VOP). Dit is conform de verwachting, aangezien VOP's specifiek bedoeld zijn om oversteken voor voetgangers mogelijk te maken. Op deze locaties steken dus relatief veel voetgangers over (hoge expositie). Ook nabij bus-/tramhaltes vinden vaak aanrijdingen plaats met voetgangers; 18% van de geanalyseerde voetgangersongevallen vond plaats nabij bus-/tramhaltes. Kruispunten met een verkeersregelinstallatie (VRI) vormen de derde groep qua voetgangersongevallen; 10% van de geanalyseerde ongevallen vond plaats bij een VRI. In deze gevallen is het mogelijk dat voetgangers en afslaande auto’s tegelijk groen hadden. Het zou ook kunnen dat de voetganger of de bestuurder het rood verkeerslicht negeerde.

De resultaten van dit onderzoek belichten de specifieke infrastructurele elementen die aanwezig waren op een ongevalslocatie voor voetgangers. Deze informatie vormt de basis om verder onderzoek te doen naar specifieke locaties waar voetgangersongevallen plaatsvinden. Op basis van dit onderzoek en op basis van de beschikbare gegevens is het aan te bevelen om vooral bij VOP’s en bus-/tramhaltes verder onderzoek te doen naar de oorzaak van voetgangersongevallen.

Where do pedestrian crashes take place? An exploration of environmental factors

Pedestrians are considered vulnerable road users, as they have a higher risk of sustaining (serious or fatal) injuries compared to other road users involved in a crash. In the Netherlands, between 2010-2020, an average of 57 pedestrians died in a crash, and in recent years more than 800 serious injuries among pedestrian road users were registered annually. But where exactly do pedestrian crashes take place and which infrastructural elements are present that increase pedestrian crash risk? The aim of this study is to gain more insight into the crash locations and the environmental factors that may have had an effect on pedestrian crashes.

After filtering for pedestrian crashes and infrastructural keywords, 622 crashes in the Netherlands registered between 2017 and 2020 (4 years) were analysed. The results show that more than half (56%) of the pedestrian crashes analysed took place at a zebra crossing. This is in line with expectations, since zebra crossings are specifically intended for pedestrians, and therefore a significantly higher volume of pedestrians cross at these locations (high exposure). Pedestrian crashes also frequently occur near a bus or tram stop (18%). Signalised priority intersections account for 10% of the pedestrian crash locations. In these cases, the green phases for pedestrians and turning cars may have coincided, or the pedestrian or driver may have ignored a red traffic light.

The results of this study highlight the specific infrastructural elements that were present at a pedestrian crash site. This information provides the basis for further research into specific locations where pedestrian crashes occur and what additional information can be gathered to evaluate the influence of these infrastructural elements. Based on this research performed on the available data, it is recommended to conduct further research into the cause of pedestrian crashes, especially at zebra crossings and at bus/tram stops.

Print this page
report

Report number

R-2021-17

Pages

28

Publisher

SWOV, Den Haag