Publication

Telefoneren in de auto en verkeersveiligheid

Literatuurstudie

Author(s)

Oei, Ir. H. L

Year

1998

Dit rapport bespreekt de bestaande literatuur over verkeersveiligheidseffecten van telefoneren in de auto. Het gebruik van de telefoon in de auto is de laatste tijd zeer sterk toegenomen. Detelecom-industrie verwacht dat er eind 2000 vier miljoen mobiele telefoons zullen zijn; het percentage professioneel ingebouwde ‘hands free'-systemen is niet bekend. In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke extra verkeersveiligheidsrisico's van het telefoneren tijdens het rijden, en indien daarvan sprake is, welke mogelijkheden aangewend zouden kunnen worden om deze risico's te beperken. Uit de geraadpleegde literatuur blijkt dat er naar het fenomeen ‘telefoneren tijdens het rijden' op verschillende wijzen onderzoek is verricht, waarbij de werkwijze varieert van diverse vormen van simulatie, tot het rijden in het werkelijke verkeer. Uit de diverse studies komt naar voren dat telefoneren tijdens het rijden interfereert met de rijtaak en hierop een negatieve invloed heeft. Dit betreft zowel het ‘hand held' als ‘hands free' telefoneren. Het ‘hand held' telefoneren blijkt een grotere negatieve invloed op de rijtaak te hebben dan het ‘hands free' telefoneren. Tot voor kort waren slechts twee onderzoeken bekend, waarin een relatie id gelegd tussen het telefoneren tijdens het rijden en de ongevalskans. Uit deze beide onderzoeken (die methodologische beperkingen vertonen) blijkt dat het telefoneren tijdens de rit de ongevalskans vergroot met minimaal een factor 2. Uit een recent Duits onderzoek zijn geen conclusies te trekken over de consequenties voor de verkeersveiligheid. Op basis van alle gegevens die op dit moment bekend zijn, komt de SWOV tot de conclusie dat telefoneren tijdens het autorijden niet gewenst is. Dit geldt voor alle vormen van telefoongebruik en voertuigbesturing. Het handmatig zoeken (in het telefoongeheugen) en intoetsen van een abonneenummer en het ‘hand held' telefoneren dienen als bijzonder riskant te worden aangemerkt. Verzwarende omstandigheden zijn: druk verkeer, slecht weer, complexe verkeerssituaties en inspannende gesprekken. Deextra mentale belasting wordt door de bestuurder over het algemeen onderschat en niet voldoende gecompenseerd door bijvoorbeeld langzamer te rijden en een grotere volgafstand aan te houden. Een verbod op ‘hand held' telefoneren tijdens de rit zal volgens de SWOV leiden tot een verbetering van de verkeersveiligheid. ‘Hand held' telefoneren tijdens het rijden is eenvoudig visueel te detecteren - in tegenstelling tot een verbod op ‘hands free' telefoneren. Op basis van de beschikbare gegevens en enkele aannames is een raming gemaakt: als telefoneren tijdens het rijden geheel wordt nagelaten, dan kunnen ongeveer vijftien doden en ruim honderd gewonden per jaar worden bespaard. Ook vergelijkbare handelingen zoals het faxen en e-mailen tijdens het rijden mogen als ongewenst worden beschouwd. Op de markt worden verscheidene diensten en systemen aangeboden, zoals ‘voice mail' (antwoordapparaat) en een doorverbindservice. Deze produkten nemen de noodzaak van het telefoneren tijdens het rijden weg en zorgen ervoor dat men niettemin bereikbaar is. Verder is er sinds kort de mogelijkheid van ‘voice dialling', waarmee door middel van stemgeluid een nummer kan worden gekozen. Aanbevolen wordt: -een publiekscampagne uit te voeren om bestuurders te informeren over de risico's van het telefoneren tijdens het rijden; -telefoneren tijdens het rijden te ontmoedigen; -een wettelijk verbod van ‘hand held' telefoneren tijdens het rijden uit te vaardigen; -de effecten hiervan te evalueren

This report discusses the existing literature concerning the effect of telephoning while driving on road safety. The use of the telephone in the car has increased dramatically in recent years. The telecom industry expects that by the end of the year 2000, four million cellular telephones will be in use; the percentage of hands free installations is not known. Questionshave been raised in the Dutch House of Parliament in regard to the possible added road safety risks of telephoning while driving, and in case of increased risks, which possibilities should be employed to limit these risks. From the literature consulted, it appears that research has been conducted into the ‘telephoning while driving' phenomenon in various ways, methods ranging from various forms of simulation to driving under actual traffic conditions. The various studies show that telephoning while driving interferes with driving tasks and therefore has a negative effect on the performance of driving tasks. This concerns both hand-held and hands-free telephoning, although hand-held telephoning appears to have a greater negative effect on driving tasks than does hands-free telephoning. Until lately, attempts to show a relationship between telephoning while driving and the risk of accidents, were known to have been undertaken in only two studies. These studies (having some methodological restrictions) show that telephoning while driving at least doubles the chance of being involved in an accident. From a recent German research report no conclusions could be drawn on the safety consequences. On the basis of data now available, the SWOV Institute for Road Safety Research concludes that telephoning while driving a car is undesirable. Thisapplies to all forms of telephone use and vehicle operation. Manually searching (in the telephone's built-in memory) and dialling a telephone number, as well as hand-held telephoning should be classified as being especially risky. Aggravating circumstances are: heavy traffic, poor weather, complex traffic situations and attention demanding conversations. Theadditional mental burden associated with telephoning activities is usually underestimated by the driver and is not sufficiently compensated for by taking such measures as driving more slowly and maintaining a greater vehicle spacing. Prohibiting the use of hand held telephones while driving will benefit road safety. Upholding a legal ban on hand-held telephoning would be reasonably feasible; doing so for hands-free telephoning, on the other hand, would be almost impossible. On the basis of available data and some assumptions, the number of traffic victims under the condition of telephoning while driving, is estimated for the Netherlands to be 15 killed and more than 100 injured persons. Similar activities, too, such as faxing and e-mailing while driving, should be seen as undesirable. Several alternative services and systems are being offered that include voice-mail (similar to an answering device) and through connection of phone-calls. These products remove the need for telephoning during driving while ensuring that the driver can still be contacted. A very recent development is voice-dialling in which a number can be selected by means of speech command. The following recommendations are given: -to conduct a public campaign to inform drivers about the risks of telephoning during driving; -to discourage this practice; -to issue a legal ban on hand-held telephoning during driving; -to evaluate the effects of these measures

Print this page