Publication

Second opinion over het BeslissingsOndersteunend Model Vluchtstroken In Tunnels (BOMVIT)

Aanbevelingen ter verbetering van de conceptversie

Author(s)

Langen, Ir. A.C.B. de; Heijer, ir. T.

Year

2004

In Nederland worden steeds meer tunnels en overkappingen gebouwd. De Richtlijnen Ontwerp Autosnelwegen (ROA; AVV, 1993) adviseren daarbij een vluchtstrook aan te leggen en geven aan dat deze slechts achterwege mag worden gelaten als “resultaat van een zorgvuldige afweging van zwaarwegende argumenten op basis van een kosten-batenanalyse”. In de praktijk worden tunnels (en overkappingen) uit kosteneffectiviteitsoverwegingen vaak zonder vluchtstrook aangelegd; de kosteneffectiviteit is echter niet altijd onderbouwd. Voor een goede en zorgvuldige kosten-batenanalyse wordt door de Bouwdienst Rijkswaterstaat een 'BeslissingsOndersteunend Model Vluchtstroken In Tunnels' (BOMVIT) ontwikkeld. Het is de bedoeling om BOMVIT als basis te gebruiken voor de beslissingen over vluchtstroken in alle nog te bouwen tunnels en overkappingen. Daarom is het van groot belang dat dit model correct en volledig is. Aan de SWOV is gevraagd om een second opinion te geven over de conceptversie van BOMVIT. In deze second opinion is het principe van BOMVIT getoetst, evenals de volledigheid van het model. Ook is de juistheid van de gegevens, de parameters, de aannamen en de berekeningen van BOMVIT getoetst. Een belangrijke conclusie is dat het model geen rekening houdt met calamiteiten veroorzaakt door vrachtwagenbranden. In het model is alleen de ontsnapping van brandbare gassen opgenomen, terwijl er veel meer brandbare materialen worden vervoerd. Daarnaast zijn in het model voor een aantal gegevens en parameters waarden gebruikt die afwijken van wat er in de literatuur is gevonden. Voor deze afwijkingen is geen onderbouwing gegeven. Ondanks de nu nog aanwezige beperkingen kan BOMVIT voorzien in een goede, zorgvuldige en systematische afweging tussen de voor- en nadelen van het aanleggen van een vluchtstrook in een tunnel of overkapping. Er wordt daarom aanbevolen om dit model verder te ontwikkelen, en daarbij de mogelijkheden tot verbetering te benutten die in dit rapport worden aangegeven.

Second opinion on the Decision-supporting Emergency Lanes in Tunnels Model; Recommendations for improving the draft version More and more tunnels and coverings are being constructed in the Netherlands. When constructing them, the Guidelines for Motorway Design (ROA; Traffic Research Centre, 1993) advise building emergency lanes and indicate that they do not have to be constructed if the decision is a ""consequence of a careful weighing up of important arguments based on a cost-benefit analysis"". In practice, tunnels (and coverings) are often constructed without emergency lanes because of cost-effectiveness considerations. However, the cost-effectiveness is not always well founded. The Civil Infrastructure Department of the Ministry of Transport developed a 'Decision-supporting Emergency Lanes and Tunnels Model' (BOMVIT). The intention is that BOMVIT will be used as the basis for decisions about emergency lanes in all tunnels yet to be constructed and covered. That is why it is of great importance that this model is correct and complete. SWOV has been asked for a second opinion of the draft version of BOMVIT. This second opinion tested the principle of BOMVIT, as well as the completeness of the model. The correctness of the data, the parameters, the assumptions, and the calculations of BOMVIT have also been tested. An important conclusion is that the model does not take calamities caused by fires in lorries into account. Only the emission of inflammable gases is included, whereas many more inflammable materials are transported. In addition, a number of the data and parameters are used that deviate from those that have been found in the literature. No well-founded justification for these deviations is given. In spite of its limitations, BOMVIT provides a good, careful, and systematic weighing up of the advantages and disadvantages of constructing an emergency lane in a tunnel or covering. We therefore recommend developing this model further, thereby using the possibilities for improvement that are given in this report.

Print this page
report

Report number

D-2003-13

Pages

24 + 4

Publisher

SWOV, Leidschendam