Publication

Referentieprognose van de Verkeersveiligheidsverkenning 2020

De resultaten van de referentieprognose zonder bijstellingen

Author(s)

Norden, Y. van; Bijleveld, F.D.

Year

2011

Download

Dit rapport is achtergronddocument bij de Verkeersveiligheidsverkenning 2020 (Wesemann & Weijermars, 2011). In die verkenning is een prognose opgesteld van de verkeersonveiligheid in 2020 bij integrale uitvoering van het huidige Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2008-2020 (SPV). Daartoe is eerst een referentieprognose opgesteld: een schatting van de ontwikkeling in het aantal verkeersslachtoffers bij voortzetting van bestaand verkeersveiligheidsbeleid. Om te beginnen wordt deze referentieprognose bepaald door twee ontwikkelingen in het verkeer: 1) de ontwikkeling van het risico tot nu toe, geëxtrapoleerd naar het jaar 2020 en 2) de verwachte mobiliteit in de jaren tot en met 2020. Het is echter waarschijnlijk dat het risico zich in de toekomst anders ontwikkelt dan volgens extrapolatie van de ontwikkelingen tot nu toe. Bijvoorbeeld door invoering van een aantal 'nieuwe maatregelen' uit het SPV, maar ook door een aantal 'bestaande maatregelen' waarvan we in de toekomst een minder groot of juist een groter effect op de verkeersveiligheid verwachten (zie het Strategisch Plan Verkeersveiligheid). De referentieprognose wordt voor dit soort ontwikkelingen bijgesteld in het hoofdrapport (Wesemann & Weijermars, 2011). In het onderhavige rapport wordt de referentieprognose zonder bijstellingen uitgebreid toegelicht. De methode wordt op hoofdlijnen besproken en de resultaten worden uitvoerig geïllustreerd in figuren. De referentieprognose zonder bijstellingen is bepaald met het zogeheten verkennend model en is zoals gezegd gebaseerd op extrapolatie van risico-ontwikkelingen uit het verleden en mobiliteitsprognoses. Het verkennend model bestaat uit verschillende deelmodellen: voor verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden en voor verschillende subgroepen in het verkeer. Het model maakt daartoe onderscheid naar leeftijd en conflicttype (gedefinieerd door de vervoerswijze van het slachtoffer en de eventuele tegenpartij). Voor elke subgroep worden de risico-ontwikkelingen geëxtrapoleerd naar het doeljaar 2020. De mobiliteitsprognoses voor 2020 zijn afkomstig uit twee scenario's uit de studie Welvaart en Leefomgeving: Global Economy (GE) en Regional Communities (RC). Uit de risico- en mobiliteitsprognoses tezamen wordt de prognose voor het aantal slachtoffers in 2020 afgeleid. De prognoses (puntschattingen) voor de totale aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden in 2020 en voor de aantallen per subgroep, worden gepresenteerd in tabelvorm. Vervolgens worden in figuren de ontwikkelingen in de aantallen verkeersdoden en ernstig verkeersgewonden (tijdreeksen) voor elk van de onderscheiden conflicttypen getoond. Naast de ontwikkeling tot en met 2009 en de prognose voor 2020, bevatten deze figuren ook de geschatte ontwikkeling in de tussenliggende periode 2009-2020. Om meer inzicht te krijgen in de modelresultaten zijn tevens de berekende risico-ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen, grafisch weergegeven. Ook hier weer per subgroep en voor zowel verkeersdoden als ernstig verkeersgewonden. Dit geeft inzicht in de (gemodelleerde) ontwikkeling van de verkeersveiligheid. Tot slot is gekeken naar de doelgroepen uit het Strategisch Plan Verkeersveiligheid (SPV). De prognoses en de ontwikkelingen van de meeste SPV-doelgroepen zijn afgeleid uit die van de subgroepen uit het model, en worden eveneens in tabelvorm en grafisch weergegeven.

Reference prognosis for the Road Safety Outlook 2020; The results of the reference prognosis without adjustments This report is a background document to the Road Safety Outlook 2020 (Wesemann & Weijermars, 2011). This outlook makes a prognosis of the road safety level in the Netherlands for an integral implementation of the present Road Safety Strategic Plan 2008-2020 (SPV). First a reference prognosis was made: an estimate of the development of the numbers of road casualties if the present road safety policy were to be continued. This reference prognosis is initially determined by two developments in relation with traffic: 1) the development of the risk so far, extrapolated for the year 2020, and 2) the mobility that is expected for the years until 2020. It is likely, however, that the risk will develop differently in the future than it has done according to the extrapolation of the developments until now. This can, for example, be caused by the implementation of ‘new measures’ from the SPV that are expected to have extra effect, but also by ‘current measures’ that may be expected to have less or, rather, more effect on road safety in the future; see the Road Safety Strategic Plan. The initial reference prognosis is adjusted for this kind of developments in the main report (Wesemann & Weijermars, 2011). The present report gives a detailed discussion of the reference prognosis without adjustments. The basic ideas of the method are discussed and the results are elaborately illustrated in figures. The reference prognosis without adjustments has been determined by making use of the so-called forecasting road safety model and, as was mentioned earlier, has been based on extrapolation of the risk developments in the past and on mobility prognoses. The forecasting road safety model consists of several submodels: for road fatalities and serious road injuries, and for different subgroups in traffic. To accomplish this, the model distinguishes by age and by conflict type (defined by the mode of transport of the casualty and that of any crash opponent). For each subgroup the risk developments are extrapolated to the target year 2020. The mobility prognoses for 2020 have been taken from two scenarios from the study Welfare, Prosperity and Quality of the Living Environment: Global Economy (GE) and Regional Communities (RC). The prognosis for the numbers of casualties in 2020 is based on the combination of the risk and the mobility prognoses. The prognoses (point estimates) for the total numbers of road fatalities and serious road injuries in 2020 and for the numbers for each subgroup, are presented in tables. Next, the developments of the numbers of road fatalities and serious road injuries (time series) for each of the conflict types that have been distinguished are shown in figures. In addition to the development until 2009 and the prognosis for 2020, these figures also show the expected development for the intervening period 2009-2020. To gain further insight in the results of the model, the calculated risk developments that are used as a basis are displayed graphically. Once more, this is done for each subgroup and for both road fatalities and for serious road injuries. This provides an insight in the (modelled) development of road safety. Finally, the target groups of the SPV have been examined. The prognoses and the developments for most SPV target groups have been derived from those of the subgroups of the model, and are also presented in tables and displayed graphically.

Print this page