Publication

Ontwerp verkeersmeetnet in Valkenburg a/d Geul

Author(s)

Oei, Ir. H.L

Year

1999

In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Limburg heeft de SWOV een ontwerp voor een verkeersmeetnet voor de gemeente Valkenburg a/d Geul opgesteld. Het doel van dit meetnet is tweeledig: 1) onderbouwing van het gemeentelijk beleid en 2) voorbeeldfunctie voor andere, vergelijkbare gemeenten. Er is gebruik gemaakt van beleidsplannen van de gemeente ten aanzien van de verkeersveiligheid en de mobiliteit. Tevens is rekening gehouden met de principes van Duurzaam Veilig. Doelen van gebruik van het meetnet zijn: a) nagaan of wegen juist gebruikt worden (conform functie en uitrusting); b) gericht toezien op snelheid (naar plaats en tijd); c) evalueren van snelheidsmaatregelen en d) monitoren van congesties. Tevens kunnen gegevens worden verzameld voor doelstellingen uit MPV en SVV-II ten aanzien van mobiliteit, snelheid en milieu. Verkeersmetingen kunnen worden onderscheiden naar systematische en ad hoc-metingen. Selectie van locaties voor systematische metingen wordt gedaan aan de hand van verwachte verkeersproblemen. Locaties voor systematische metingen zijn bijvoorbeeld wegen met een gebiedsontsluitingsfunctie, wegen waar het gebruik niet in overeenstemming is met functie en uitrusting, of wegen met een ongunstig ongevallenbeeld en relatief hoge snelheden. Ad hoc-metingen kunnen worden verricht waar incidenteel behoefte bestaat, bijvoorbeeld op basis van binnengekomen klachten. Systematische metingen kunnen het best met dubbele inductielussen worden verricht om verschillende redenen: het systeem is niet kwetsbaar; het beïnvloedt het rijgedrag niet; het is duurzaam; één teller kan rouleren tussen meerdere locaties; de gegevens kunnen vanuit een centrale worden opgevraagd; en er is relatief weinig menskracht nodig in vergelijking met radar en slangen. Ad hoc-metingen kunnen met een verplaatsbaar systeem zoals slangen of radar worden verricht. Voor landelijke doeleinden, waarbij gegevens van gemeenten geaggregeerd worden, is het gewenst in de lente of herfst gedurende bijvoorbeeld een week te meten, om toevalsfluctuaties zoveel mogelijk uit te sluiten. De structurering van meetgegevens dient gestandaardiseerd te worden om de aggregatie zo eenvoudig mogelijk te maken. Dit wil zeggen dat gemeenten dezelfde klasse-indeling van snelheid en voertuiglengte dienen te gebruiken, en ook dezelfde meetperiode en -duur. Voor de gemeente Valkenburg wordt aanbevolen alle verbindingswegen (beide rijrichtingen) tussen de kern Valkenburg en andere kernen (gebiedsontsluiting) te voorzien van een lussysteem. Ook bij de bebouwde-komgrens van de kern Valkenburg is het aan te bevelen een lussysteem te plaatsen. Met zo'n meetnet kunnen het in- en uitgaande verkeer, de verkeersintensiteit, de verkeerssamenstelling en de rijsnelheid worden bepaald.

Design of a Traffic Count Network in Valkenburg, the Netherlands The Provincial Ministry of Transport in Limburg (the southern ‘tail' of the Netherlands, between Belgium and Germany), commissioned SWOV to design a traffic count network for the borough of Valkenburg. The purpose of this network is twofold: 1) to support borough policy, and 2) to act as an example to other similar boroughs. The road safety and mobility plans of the borough were used. At the same time, the principles of Sustainably Safe were taken into account. The purposes of using the network are: a) see if the roads are being used correctly (conform with their function and facilities), b) targeted surveillance of speeds (by time and place), c) evaluating speeding measures, and d) monitoring congestions. At the same time data can be gathered for the mobility, speed, and environmental aspects of the national Long-term Policy Plan Road Safety and the Urban Road Safety Programme. A distinction can be made between systematic and ad-hoc traffic counts. For systematic counts, the selection of locations is done according to expected traffic problems. For example, collector roads, roads not used according to their function and facilities, or roads with more accidents and relatively high speeds. Ad-hoc traffic counts can be made where there is an incidental need, for example based on received complaints. Systematic counts can be best carried out using double detection loops for various reasons: a) such a system is not vulnerable, b) it does not influence behaviour, c) it is lasting, d) óne counter can be rotated between a number of locations, d) the data is accessible from óne central point, and e) the cost of labour is relatively low in comparison with radar and tubes. Ad-hoc traffic counts can be carried out with a portable system such as tubes or radar. For national purposes, in which municipal data must be aggregated; it is necessary to count, for example, for a week in the spring or autumn. This is to eliminate chance fluctuations as much as possible. There should be a standardised procedure to make aggregation as simple as possible. This means that boroughs use a) the same groups/classes of speed and vehicle length, and b) the same period and duration. The Borough of Valkenburg is recommended to place a loop system along all connecting roads (both directions) between the town of Valkenburg and the surrounding villages. Further is recommended to install a loop system at the town's urban/rural border. With such a network, the in- and outgoing traffic, the intensities, the composition, and the speeds can be measured.

Print this page