Publication

Ontwerp verkeersmeetnet in Maastricht

Advies voor meting van rijsnelheden en andere verkeerskenmerken, alsmede voor politietoezicht op roodlicht- en snelheidsovertredingen

Author(s)

Oei , Ir. H.L.

Year

2000

Met een gemeentelijk verkeersmeetnet kunnen onder andere rijsnelheden, verkeersintensiteit en -samenstelling worden gemeten op verschillende locaties in een gemeente. In opdracht van Rijkswaterstaat Directie Limburg heeft de SWOV een ontwerp voor een verkeersmeetnet voor de gemeente Maastricht opgesteld. Eerder was zo'n ontwerp gemaakt voor de gemeente Valkenburg a/d Geul. Het doel van dit meetnet is tweeledig: 1) onderbouwing van het gemeentelijk beleid en 2) voorbeeldfunctie voor andere, vergelijkbare gemeenten. Daarnaast zal in de toekomst, wanneer verscheidene gemeenten een meetnet hebben geïnstalleerd, door aggregatie van de gegevens een landelijk beeld kunnen worden verkregen inzake rijsnelheden. Bij het ontwerp is gebruik gemaakt van beleidsplannen van de gemeente Maastricht op het gebied van verkeersveiligheid, verkeersmanagement, mobiliteit en duurzaam-veilig. De doelen van het gebruik van het meetnet zijn: a) nagaan of wegen juist gebruikt worden (conform functie en uitrusting), b) gericht toezien op snelheid (naar plaats en tijd), c) evalueren van snelheidsmaatregelen, d)monitoren van congesties en sluiproutes, e) monitoren van de effecten van een duurzaam-veilige inrichting, en f) nagaan hoe dicht de taakstelling voor mobiliteit wordt benaderd. Ook kunnen gegevens worden verzameld ten behoeve van landelijke doelstellingen uit het Meerjarenplan Verkeersveiligheid 3 (MPV-3), het Structuurschema Verkeer en Vervoer II (SVV-II) en het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NVVP). Verkeersmetingen kunnen worden onderscheiden naar structurele en ad-hocmetingen. In Maastricht komen alle verkeersstraten (stroom- en hoofdontsluitingswegen) in aanmerking voor een structurele meetinrichting. Indien een dergelijke verbinding bestaat uit een opeenvolging van straten met een uniform karakter, dan kan worden volstaan met één meetlocatie op die verbinding. Het in- en uitgaande verkeer (intensiteit, samenstelling, snelheid) wordt in een cordon om de binnenstad-west, en in een cordon om de stad gemeten. Ook wordt de mobiliteit op de Maasbruggen gemonitord. Deze locaties van verkeerstellingen dienen onderdeel uit te maken van het meetnet. De structurele metingen kunnen het best met dubbele detectielussen worden verricht. Ad-hocmetingen dienen om te bepalen of, en zo ja in welke mate, de snelheidslimiet wordt overschreden in verblijfsgebieden die volgens de duurzaam-veilig-principes zijn ingericht (30 km/uur). Zulke metingen kunnen op eenvoudige wijze met behulp van radar worden uitgevoerd. Dit rapport bevat tevens een aantal adviezen inzake politietoezicht in de gemeente Maastricht. Deze betreffen de controle op de naleving van snelheidslimieten op een drietal tracé's, en op roodlicht- én snelheidsovertredingen op een aantal geselecteerde kruispunten. Deze adviezen omvatten onder andere het gebruik van voorwaarschuwingen, de controlefrequentie en evaluatie van het politietoezicht.

Print this page