Publication

Normen en eisen voor fietsverlichting, fietszitjes en voor-reflectoren

Een voorstel voor de verbetering van kwaliteitseisen voor fietsverlichting en -accessoires aan de hand van een door TNO-WT opgesteld overzicht van normen en eisen, en een opiniepeiling onder de fietsbranche- en belangen-organisaties

Author(s)

Schoon, Ing. C.C. ; Polak, Dr. P.H

Year

1998

De SWOV is gevraagd vast te stellen welke activiteiten ondernomen kunnen worden om binnen een termijn van vijf jaar te komen tot invoering van kwaliteitseisen voor nieuw op de markt gebrachte fietsen. Van eventuele te verplichten kwaliteitseisen diende inzicht in de relatie tussen kosten en effectiviteit gegeven te worden. Uit eerder SWOV-onderzoek, verricht in 1996, kwam naar voren dat bij 45% van de fietsen de verlichting 's nachts niet brandde. Alsreden van het niet functioneren van voor- en achterlampen wordt vaak deslechte kwaliteit van de fietsverlichting aangevoerd. Het onderzoek bevatte de volgende onderdelen: een inventarisatie van normen en eisen van fietsverlichting en fietszitjes (in opdracht van de SWOV uitgevoerd door TNO-Wegtransportmiddelen), een inventarisatie van praktijkgegevens, een schriftelijke enquête onder de fietsbranche en (belangen)organisaties, en een ongevallenanalyse. De inventarisatie van praktijkgegevens was erop gericht vast te stellen hoe het is gesteld met het aanbod van al dan niet goedgekeurde fietsvoorzieningen. De huidige situatie is dat produkten zonder verplicht keurmerk wel mogen worden verkocht, maar niet op de openbare weg mogen worden gebruikt. Dit is een ongewenste situatie, te meer omdat informatie hierover niet aan de klant wordt gegeven. Ook blijken er produkten met een keurmerk in winkels te liggen die niet aan de normen voldoen. Uit de schriftelijke enquête bleek dat er een breed draagvlak is om te komen tot normen en wettelijke eisen en controle op produkten met een verplicht keurmerk. De meeste respondenten waren voor een verbod op de verkoop van produkten zonder wettelijk vereist keurmerk. Aan de hand van de ongevallenanalyse is vastgesteld dat als álle fietsen met een voor-reflector zouden zijn uitgerust, jaarlijks ruim 400 slachtoffers kunnen worden bespaard (doden, ziekenhuisgewonden en overige gewonden). In termen van kosten/baten scoort een verplichte montage van de voor-reflector op nieuwe fietsen positief. Een voor-reflector zorgt voor een betere opvallendheid 'snachts van tegemoetkomend fietsverkeer. De volgende aanbevelingen staan in het rapport opgenomen: - opname van technische eisen voor voor-verlichting in de Wegenverkeerswet; - het instellen van een verkoopverbod van verlichtingscomponenten zonder keurmerk (zowel in de losse verkoop als gemonteerd); - komen tot Nederlandse normen voor fietszitjes en in aansluiting hierop een wettelijke bepaling die regelt dat alleen goedgekeurde fietszitjes verkocht mogen worden; - controle in winkels op verlichtingscomponenten zonder keurmerk (een algemene bepaling in de Warenwet volstaat voor deze controles); - steekproefsgewijs controleren of produkten die voorzien zijn van een keurmerk wel aan de normen voldoen; - het uitvoeren van onderzoek naar de fotometrische eigenschappen van in het koplampglas geïntegreerde voor-reflectoren; - na de uitkomsten van zo'n studie komen tot een wettelijke verplichtstelling van voor-reflectoren voor nieuwe fietsen

Norms and requirements for bicycle lighting, bicycle seats and front reflectors The SWOV Institute for Road Safety Research was asked to determine what activities could be undertaken to be able to introduce quality requirements for newly marketed bicycles within a period of five years. In regard to any quality requirements which might be instituted, insight into cost effectiveness was needed. A previous SWOV study conducted in 1996 showed that the lighting on 45% of the bicycles being used during the hours of darkness was not in working order. A common excuse for the fact that the front and back lights were not working properly was the poor quality of the bicycle lights. The study consisted of the following components: an inventory of norms and requirements for bicycle lighting and bicycle child seats (commissioned by SWOV and conducted by the TNO Road-Vehicles Research Institute), an inventory of practical data, a written survey conducted among the bicycle branch and its interest groups, and an accident analysis. The inventory of practical data was intended to determine the availability of approved or unapproved bicycle parts. Currently, products without a required mark of quality can be sold but cannot be used on the public roads. This is an undesirable situation, but what makes it worse is that this information is not passed on to the customer. Also found in shops were products which had a mark of quality but which did not satisfy the norms. The written survey showed that there is widespread support for arriving at norms and legal requirements and for checking products having a required mark of quality. Most respondents were in favour of banning the sale of products not having the legally required mark of quality. From the accident analysis it was determined that if every bicycle were equipped with a front reflector then the annual numbers of deaths, injuries requiring hospital care, and other injuries could be reduced by more than 400. In terms of costs and benefits, the required mounting of a front reflector on new bicycles scored positively. A front reflector assures that approaching bicycle traffic is more visible at night. The following recommendations are included in the report: -include technical requirements for front lighting in the vehicle standards; -introduce a selling ban on lighting parts without a mark of quality (this would apply both to mounted parts and to parts sold separately); -arrive at Dutch norms for bicycle seats and, in conjunction with this, a legal stipulation that only approved bicycle child seats may be sold; -conduct monitoring in shops to check for lighting components without a mark of quality (a general stipulation in the Merchandise Act allows for this monitoring); -conduct random sampling tests to determine whether products possessing a mark of quality meet the required standards; -conduct research into the photometric qualities of front reflectors integrated into the headlamp glass; -following the results of such a study, arrive at a legal obligation that front reflectors be mounted on new bicycles

Print this page