Publication

Modellen voor ontwikkelingen in verkeer en verkeersveiligheid

Aanbevelingen voor onderzoek in Nederland volgend uit het Europese COST-programma

Author(s)

Oppe, Drs. S

Year

1999

In het kader van het COSTprogramma van de Europese Commissie heeft een vergelijkend onderzoek plaatsgevonden naar de bruikbaarheid van diverse methoden van onderzoek voor het beschrijven en verklaren van ontwikkelingen in het verkeer en de verkeersveiligheid, en het daaruit afleiden van prognoses voor komende ontwikkelingen. De bevindingen van deze COST329-Action ‘Models for traffic and traffic safety developments and interventions' zijn neergelegd in een eindrapport (COST329 Guidelines). Een aantal van de belangrijkste bijdragen is neergelegd in een apart document (COST329 Reader). Er wordt in het onderhavige rapport een kort overzicht gegeven van de gebruikte methoden in diverse landen. Verder wordt aangegeven wat de belangrijkste toepassingsmogelijkheden zijn van de technieken voor onderzoek en beleid. Het betreft de volgende beleidsdoelen: - de monitoring van verkeers- en verkeersveiligheidsontwikkelingen; - het maken van prognoses van deze ontwikkelingen om te komen tot realistische taakstellingen; - het uitvoeren van internationale vergelijkingen van deze ontwikkelingen; - het beschrijven van de belangrijkste invloedsfactoren; - het geven van verklaringen van de ontwikkelingen; en - het vaststellen van de invloed van beleidsinterventies. Behalve aan de modellering van gegevens en de bruikbaarheid van statistische methoden en technieken voor het beschrijven en verklaren van ontwikkelingen, wordt aandacht gegeven aan de beschikbaarheid en bruikbaarheid van gegevens, de eisen die daaraan gesteld worden en de mogelijkheden van gebruik van gegevens die niet aan deze eisen voldoen. Er worden enige voorbeelden gegeven van het gebruik van beschikbare methoden voor verschillende toepassingsgebieden. Tenslotte worden aanbevelingen gedaan voor verder onderzoek in Nederland, in het bijzonder voor onderzoek dat in het kader van het SWOVonderzoeksprogramma kan worden uitgevoerd

Models for developments in traffic and road safety Within the framework of the COSTprogramme of the European Commission, a comparative study was carried out into the usefulness of various research methods for describing and explaining developments in traffic and road safety; together with the thus derived prognoses for future developments. The results of this COST329-Action ‘Models for traffic and traffic safety developments and interventions' can be found in a final report (COST329 Guidelines). Some of the most important contributions have been reported in a separate document (COST329 Reader). In the present report, a brief overview is given of the methods used in various countries. The most important application possibilities of the techniques for research and policy-making are also given. They concern the following policy goals - monitoring the traffic and road safety developments; - making prognoses of these developments to arrive at realistic task targets; - conducting international comparisons of these developments; - describing the most important factors of influence; - giving explanations of the developments; and - establishing the influence of policy interventions. Attention is paid to data modelling and the usefulness of statistical methods and techniques for describing and explaining developments. It is also paid to the availability and usefulness of data, the demands to be made of them, and the possibilities of using data that does not meet these demands. Anumber of examples are given of the use of available methods for various areas of application. Finally, recommendations are made for further research in the Netherlands, and in particular, those studies that can be conducted within the framework of the SWOV research programme.

Print this page
report

Report number

R-99-29

Pages

26

Publisher

SWOV, Leidschendam