Publication

Kostenindicatie opheffing voorrang gemotoriseerd verkeer op niet-gemotoriseerd verkeer

Ruwe schatting van de kosten verbonden aan de eventuele opheffing van artikel 15 lid 2 sub c van het RVV

Author(s)

Slop, Ir. M

Year

1995

In Europa heeft op kruispunten zonder voorrangsborden in beginsel verkeer van rechts voorrang. Alleen in Nederland geldt hierop de uitzondering dat motorvoertuigen, ook als ze van links komen, voorrang moeten krijgen van fietsers en bromfietsers. Van diverse kanten wordt aangedrongen op opheffing van deze uitzondering. De mening heerst echter dat dat pas kan gebeuren, als eerst maatregelen zijn genomen om te voorkomen dat de situatie voor de fietsers en bromfietsers daardoor onveiliger wordt. Hierbij wordt met name gedacht aan uitbreiding van het aantal kruispunten met voorrangsborden. In dit rapport wordt een schatting gemaakt van de kosten die met deze infrastructurele aanpassing gemoeid zullen zijn. Bij gebrek aan voldoende gegevens en kennis moest deze schatting gebaseerd worden op een aantal -meer of minder waarschijnlijke- veronderstellingen. Om de kosten te beperken, wordt voorgesteld het aantal te regelen kruispunten aanvankelijk niet al te sterk uit te breiden. Dit leidt tot een schatting voor de infrastructurele kosten in de grootte-orde van ƒ 40 miljoen. Voorwaarde voor het slagen van de operatie is wel dat de daarbij te hanteren richtlijnen door de wegbeheerders uniform worden toegepast. Het uiteindelijke effect dat de opheffing van de uitzonderingsbepaling naar verwachting zal hebben op de verkeersveiligheid, in combinatie met de voorafgaande aanpassingen, is niet bekend. Daarom is ook een vroegtijdige evaluatie noodzakelijk, om zo nodig een groter aantal kruispunten te regelen of om eventueel aanvullende maatregelen te nemen

Cost indication for abolishing the priority rule for motorised traffic over non-motorised traffic In Europe, traffic coming from the right in principle has priority at intersections without right-of-way signs. Only in the Netherlands, an exception applies for motor vehicles: even when coming from the left, motor vehicles have right-of-way over cyclists and moped riders. Various groups have pressed to abolish this exception rule. However, the general opinion is that this can only be realised if measures are first taken to prevent conditions on the road becoming more hazardous for cyclists and moped riders as a result. Ways of doing so would be, for example, to increase the number of intersections controlled by right-of-way signs. This report offers an estimation of the costs involved in making such an infrastructural adaptation. Due to lack of sufficient data and knowledge, such an estimation must be based on a number of - more or less likely - assumptions. In order to minimise costs, it is proposed not to expand the number of controlled intersections too radically at first. This leads to an estimation for the infrastructural costs in the order of magnitude of Dfl 40 million. The precondition for the success of the operation, however, is that the associated guidelines should be uniformly applied by the Road Authorities. The ultimate effect that the abolition of the exception rule is expected to have on road safety, in combination with preceding adaptations, is not known. Therefore, an early evaluation is essential, in order to organise control of a larger number of intersections or to take supplementary measures if necessary

Print this page
report

Report number

R-95-13

Pages

28

Publisher

SWOV, Leidschendam