Publication

Kennis op maat voor regio en Rijk

Beschikbare en benodigde informatie ter ondersteuning van het verkeersveiligheidsbeleid

Author(s)

Brouwer, Drs. M. ; Mulder, Ing. J.A.G

Year

1997

De Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) heeft de SWOV gevraagd een voorstel uit te werken voor een pakket van basisfaciliteiten dat optimaal tegemoet komt aan de behoeften van de gebruikers ervan. De taken en verantwoordelijkheden van de actoren zijn als uitgangspunt genomen; deze hadden voorrang boven de bestaande basisprodukten. Allereerst is reeds beschikbare informatie verzameld die helderheid geeft over de taken, verantwoordelijkheden en de daaruit voortvloeiende informatiebehoefte. De inzichten zijn getoetst en aangevuld met behulp van interviews. Voorts zijn de bestaande basisprodukten geïnventariseerd en beoordeeld op bruikbaarheid en wenselijke verbeteringen. Als volgende stap is een schema opgesteld met alle beleidsterreinen en factoren die van invloed zijn op de verkeersveiligheid; hierbij werd tevens het belang van alle factoren aangegeven. Aangezien dit schema samenhang en volledigheid waarborgt, is het als uitgangspunt gehanteerd bij het voor te stellen pakket basisfaciliteiten. Om het belang van verschillende onderwerpen vast te stellen, zijn tijdens workshops de meningen gepeild van een grote groep vertegenwoordigers die werkzaam zijn op rijksniveau, provinciaal en gemeentelijk niveau. Dit heeft uiteindelijk geleid tot een voorstel voor een pakket basisfaciliteiten. De voornaamste verbeteringen zijn: -Hiaten in de verzameling basisgegevens aanvullen, zoals de monitoring van de implementatie van een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem. -Meta-informatie verzamelen over relevante bestanden die voor andere dan verkeersveiligheidsdoeleinden worden opgebouwd. -Afspraken maken over frequenties van metingen en meetprotocollen. -Toespitsen van subjectieve waarnemingen (beweerd gedrag, meningen, enzovoort) op datgene waar het beleid zich op richt. -Meer aandacht besteden aan beleidsevaluatie, zowel inhoudelijk als procesmatig. Over de getroffen maatregelen is betrekkelijk weinig bekend; hierdoor wordt de inhoudelijke evaluatie bemoeilijkt. Voor de proces-evaluatie is het nodig indicatoren te ontwikkelen. Voorts blijkt er een draagvlak te zijn voor het hanteren van een afgesproken kader voor beleidsevaluatie; dit moet verder worden ontwikkeld. -Betere overdracht van kennis over maatregelen. -Meer aandacht besteden aan de relaties tussen verkeersveiligheid en aanverwante beleidsterreinen. -Meer bekendheid geven aan beschikbare modellen voor verkeersveiligheid. -Meer ondersteuning geven bij het gebruik van basisinformatie, bijvoorbeeld door middel van een centraal informatie-loket, een ‘Who-is-who' en periodieke workshops over actuele onderwerpen. -Een overlegstructuur creëren die ervoor moet zorgen dat het pakket basisfaciliteiten blijft aansluiten op de informatiebehoefte

Knowlegde made to measure At the request of the Netherlands Transport Research Centre (AVV), the SWOV Institute for Road Safety Research has drafted a proposal for a package of basic facilities that optimally meets users' needs, based on the duties and responsibilities of the parties involved, rather than on the existing basic products. First, data was collected that would clarify the relevant duties and responsibilities and the ensuing need for information. Interviews were conducted to verify and supplement the insights obtained. The existing basic products were then listed and evaluated, based on applicability and recommended improvements. The next step was to draw up a blueprint of policy areas and factors affecting road safety, indicating the importance of each factor. As this blueprint assured a coherent and comprehensive approach, it was used as a baseline for the package of basic facilities to be proposed. Those questions that still remained unanswered were discussed at workshops attended by a large group of government representatives from national, provincial and municipal levels of authority. The resultant proposal for a package of basic facilities suggests the following principal improvements: -Supplement gaps in the current basic data, e.g. by monitoring the implementation of ‘sustainable safety'. -Collect meta data on relevant databases designed and developed for purposes other than road safety. -Make better agreements concerning the frequency of measurements and measurement protocols. -Concentrate subjective observations (self reported behaviour, opinions, etc.) on those areas which are the focus of policy. -Greater emphasis on policy evaluation, both with respect to content and process. Evaluation of content is impeded because relatively little is known about the measures that have been taken. Indicators should be developed to enable process evaluation. Furthermore, there seems to be support for adopting an agreed framework for policy evaluation; this should be further developed. -Improve the transfer of knowledge relevant to measures. -Improve dissemination of the available road safety models. -Offer more support with the use of basic information, e.g. through a central information counter, a ‘Who-is-who' and periodical workshops on current topics. -A consultation structure which ensures that the package of basic facilities continues to meet the demand for information

Print this page