Publication

Kencijfers voor (brom)fietsverkeer

Verzameling en bewerking van verkeersveiligheidsdata voor kruispunten binnen de bebouwde kom

Author(s)

Arnoldus, J.G. ; Braimaister, dr. ir. L.G. ; Huls, G. ; Janssen, ir. S.T.M.C.

Year

2000

Kencijfers, die het risico en de ernst van letselongevallen uitdrukken, zijn vaak niet beschikbaar voor de categorie ‘langzaam verkeer'. Er worden namelijk weinig systematische intensiteitstellingen gehouden onder langzaam verkeer, zodat expositiecijfers niet bekend zijn. Dit project heeft als doel het verzamelen en verwerken van gegevens waarmee de kencijfers voor langzaam verkeer vastgesteld kunnen worden, met onderscheid naar frequent voorkomende typen kruispunten binnen de bebouwde kom. In dit project worden de gegevens over het langzaam verkeer beperkt tot de gegevens over het (brom)fietsverkeer. Het project waar onderhavig rapport verslag van doet, werd uitgevoerd in het kader van het Onderzoeksjaarplan 1998. Om de kencijfers te schatten zijn metingen uitgevoerd op meer dan 500 landelijk verspreide meetlocaties. Tijdens de metingen zijn verkeerstellingen verricht van zowel snel- als langzaam verkeer per tak van het kruispunt. Verder zijn de kenmerken van het kruispunt, de takken en de omgeving geïnventariseerd. Van elke tak van elk kruispunt werden foto's genomen. Digitale fotobestanden (circa 1900 foto's) zijn voor de kwaliteitscontrole bij datainvoer en bewerking gebruikt. De kruispunt- en omgevingskenmerken en de resultaten van verkeerstellingen zijn samengevoegd met de bijbehorende ongevallengegevens uit het Nationale Wegenbestand (NWB). De vervaardigde database met 500 gekoppelde records werd voor de berekening van kencijfers gebruikt. De vervaardigde database is zodanig opgebouwd dat een actualisering en een ad hoc uitbreiding van gegevens mogelijk zijn. Zodra in de toekomst een nog niet in de database opgenomen verkeerssituatie vergeleken moet worden met andere situaties, hoeft men alleen een korte doelgerichte inventarisatie te verrichten en samen met reeds aanwezige gegevens te analyseren. Zo'n aanpak zou heel nuttig zijn bij de evaluatie van duurzaam-veilige locaties binnen de bebouwde kom. Een andere mogelijkheid om de vervaardigde database verder te gebruiken is uitbreiding van de NWB-koppeling in de richting van wegvakken. De in database aanwezige wegkenmerken, inclusief digitale foto's, en de expositiegegevens per kruispunttak zouden gezamenlijk met de ongevallengegevens een basis kunnen vormen voor risico-evaluatie op het wegvakniveau.

Print this page
report

Report number

R-2000-6

Pages

30 + 79 blz.

Publisher

SWOV, Leidschendam