Publication

Kantelen bij vrachtwagens

Een literatuurstudie in opdracht van het Verbond van Verzekeraars.

Author(s)

Tromp, J.P.M

Year

1997

In deze rapportage wordt aan de hand van de literatuur nagegaan hoe vaak het voorkomt dat vrachtwagens kantelen, wat hiervan de oorzaken zijn en welke maatregelen tegen dit kantelen genomen kunnen worden. Het onderzoek is in hoofdzaak gebaseerd op literatuur uit West-Europa en de Verenigde Staten. In Europa komt kantelen voor bij 3 tot 10% van alle ongevallen met vrachtwagens. Bij vervoer van gevaarlijke stoffen heeft ongeveer éénderde te maken met kantelen (voornamelijk trekker-opleggers). In de Verenigde Staten komt kantelen voor bij 4 tot 9% van alle ongevallen met vrachtwagens (inclusief UMS-ongevallen), bij éénderde van de eenzijdige ongevallen met vrachtwagens en bij 15% van de ongevallen met vrachtwagens met dodelijke afloop. Kantelen is een bijdragende factor bij 60% van de dodelijke slachtoffers, die bij ongevallen met vrachtwagens vallen. Uit de literatuur over het kantelmechanisme bij vrachtwagens komt naar voren dat vrachtwagens voornamelijk problemen met kantelen ondervinden als zij een hoog zwaartepunt hebben (volle belading) en dan of met hoge snelheid door bochten rijden, of plotseling moeten uitwijken. Deproblemen nemen bovendien toe als de voertuigen geleed zijn, een groot aangrijpingsvlak voor dwarswind hebben, en een minder goed afgestemd remsysteem. Bij de factoren die bij kantelen een rol spelen, zijn ‘hoge snelheid', ‘ontwijken' en ‘bochten' oververtegenwoordigd. Ook harde wind is een belangrijke oorzaak van kantelen. Bijvoertuigen met gevaarlijke stoffen is de kans op vervolgschade groot. Aanbevolen wordt: - kantelen als aparte categorie in de ongevallenregistratie op te nemen; - een beperking van het verkeer in te stellen bij windstoten van meer dan 17 tot 20 m/s; -voor vrachtwagenbestuurders aan te geven wat een veilige snelheid in bochten is (een kantelsensor in het voertuig wordt niet zinvol geacht, omdat dreigend kantelgevaar niet tijdig genoeg wordt aangegeven om nog te kunnen ingrijpen); -in vrachtwagens automatische driepuntsgordels toe te passen, waarbij alle bevestigingspunten aan de stoel zitten; -een minimum-overlevingsruimte voor de vrachtwagenbestuurder te creëren door toepassing van sterkere, op omslaan ontworpen cabines; -kleppen en dergelijke aan te brengen binnen de omhulling van tankwagens (om het uitstromen van gevaarlijke stoffen bij ongevallen te voorkomen); - vrachtwagens te voorzien van takelpunten of hijsogen om een berging na omslaan te vergemakkelijken; -vervoerders te stimuleren kantelveilige voertuigen te gebruiken door middel van premiedifferentiatie en eigen risico; het uitsluiten van verzekering bij harde wind voor kantelgevoelige voertuigen is te overwegen

Overturning of lorries This report, based on the literature available, looks at how often lorries overturn, what the causes for this are, and what measures can be taken to prevent overturning. The research is based principally on literature from Western Europe and the United States. In Europe, overturning occurs in 3% to 10% of all accidents involving lorries. In the transport of hazardous substances, approximately one third of the accidents entails overturning, a great number of these involving articulated lorries. In the United States, overturning occurs in 4% to 9% of all accidents involving lorries (including MDO accidents), in one third of single vehicle accidents with lorries, and in 15% of the fatal accidents with lorries. Overturning is a contributing factor in 60% of the fatalities resulting from accidents involving lorries. The literature reporting the mechanical reasons for the overturning of lorries shows that most of these cases involve lorries with a high centre of gravity (when fully loaded) which then either take curves at high speeds or must swerve suddenly. Problems also increase if a vehicle is articulated, has a large wind surface, and/or has an inadequately tuned brake system. Among the factors playing a role in overturning, ‘high speed', ‘swerving', and ‘curves' are highly represented. High wind is an important cause in overturning. In vehicles carrying hazardous substances, the risk for consequential damage is high. Recommendations: -Make overturning a separate category in the register on road traffic accidents. -Impose a limitation on traffic during times when gusts of winds are higher than 17 to 20 m/s. -Indicate a safe speed at which lorry drivers can take curves (a tipping sensor in the vehicle is not deemed advisable because the danger of overturning cannot be indicated fast enough to be able to take evasive action). -Install automatic three point type seat belts in lorries, with all anchorages located on the seat. -Create a minimal survival space for the lorry driver by building sturdier cabs which are designed to protect the driver in case of overturning. -Introduce valves and other similar devices within the encasement of the tank lorries (to prevent the outflow of hazardous substances in case of accidents). -Provide lorries with hoist points or crane hooks to simplify salvaging operations following overturning. -Use premium differentiation and compulsory excess to stimulate hauliers to use vehicles less susceptible to overturning; vehicles susceptible to overturning could possibly be excluded from insurance coverage during high winds

Print this page