Publication

Kansrijke maatregelen voor beginnende bestuurders

Eindrapport: uitgangspunten, effectiviteit en uitvoerbaarheid

Author(s)

Twisk, Drs. D.A.M

Year

1998

De ongevalsbetrokkenheid van beginnende automobilisten in Nederland is veel hoger dan van meer ervaren automobilisten. De ongevalsbetrokkenheid per afgelegde kilometer voor de categorie beginnende, jonge automobilisten is afgenomen in de afgelopen tien jaar, maar deze reductie houdt gelijke tred met de afname voor de meer ervaren bestuurders. De conclusie is, dat de algemene verkeersveiligheidsmaatregelen van de afgelopen tien jaar ook voor beginnende bestuurders een gunstig effect hebben gehad, maar dat deze niet iets extra's hebben gedaan voor deze categorie. Jonge, beginnende bestuurders hadden en hebben een grotere kans op een ongeval dan bestuurders in welke andere leeftijdsgroep dan ook. Daarom wil het ministerie van Verkeer en Waterstaat nagaan welke kansrijke maatregelen toegepast kunnen worden, ten behoeve van de veiligheid van de beginnende automobilist. Het onderzoek heeft geleid tot een keuze van kansrijke maatregelen. Hierbij zijn de volgende criteria gebruikt in de afweging: - wat is het te verwachten effect van de maatregel; - onder welke condities is draagvlak te verkrijgen voor de maatregelen; - wat zijn de implicaties voor de wetgeving en haalbaarheid daarvan. De keuzes en afwegingen zijn in samenspraak met diverse belanghebbende partijen tot stand gekomen: - jongeren zelf; - organisaties op gebied van opleiding en examinering; - deskundigen op gebied van onderricht aan jongeren; - onderzoekers / wetenschappers; - deskundigen op verschillende beleidsterreinen werkzaam bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Uit de genoemde samenspraak zijn door de SWOV de volgende aanbevelingen voor maatregelen afgeleid: - Creëer een wettelijke ruimte om experimenten uit te voeren op het gebied van rijbewijs-gerelateerde maatregelen. Dit is voorwaarde voor een meer rationeel (kosten-baten)gefundeerd rijbewijs-systeem. - Versterk de verkeerseducatie in het voortgezet onderwijs. Het is een voorwaarde voor het veiligheidsbewustzijn van beginnende bestuurders. - Optimaliseer de basis-rijopleiding, onder meer door nationale richtlijnen op te stellen op het gebied van inhoud en didactiek (leerdoeldocumenten). - Voer een getrapt rijbewijs in, bestaande uit de volgende onderdelen: - een verlaagde alcohollimiet (deze restrictie zou een looptijd moeten kennen van twee jaar, beginnende na het behalen van het rijbewijs); - een Educatieve Maatregel Alcohol voor Beginnende bestuurders; - start na het behalen van het rijbewijs een educatief traject (op grond van deelcertificaten of aangestuurd via een tweede examen na twee jaar rijbewijsbezit). -Onderzoek de mogelijkheden van begeleid rijden als oefenmethode

Likely measures for novice drivers In the Netherlands. the accident involvement of novice car drivers is much higher than for more experienced drivers. During the last ten years, the accident involvement per kilometre driven of the new, novice car drivers has declined, but this reduction has been equal to the decline in accidents per kilometre of the more experienced drivers. The conclusion is that the general road safety measures of the past ten years has also had favourable effects for the novice drivers, but that they have meant no extra improvement for this group. Young, novice drivers had, and still have, a greater accident chance than all other age groups. This is why the Ministry of Transport wishes to examine which likely measures can be taken to improve the safety of the novice drivers. Research has lead to a choice of likely measures. The following criteria have been used in the consideration: -which effect from the measure is to be expected; -under which conditions can public support be obtained for the measure; -what are the implications for the law and its maintenance. The choices and considerations were made together with various interested parties: -the young themselves; -education and examination organisations; -experts in instructing the young; -researchers / scientists; -Ministry of Transport experts in all types of policy areas. SWOV made the following recommendations for measure as a result of this cooperation: -Create legal room to conduct experiments in measures regarding driving licences. This is a condition for a more rationally founded driving licence system (cost-benefit). -Strengthen traffic education in secondary schools. This is a condition for making novice drivers more safety-aware. -Optimize the basic driving instruction, among other things by establishing national guidelines for content and didactics (documentation of learning goals). -Introduce a graduated driving licence, containing the following parts: -a lower alcohol limit (this restriction could last two years, beginning after getting the driving licence); -a Driver Improvement Alcohol Programme for Novice Drivers; -start an education course after getting the driving licence (based on passes or aimed at a second examination after two years driving experience. -Study the possibilities of accompanied driving as a method of exercise

Print this page