Publication

Jaaranalyse VIPORS 1996

Eindrapportage over de resultaten van de verkeersslachtofferregistratie op Spoedeisende Hulp-afdelingen van ziekenhuizen.

Author(s)

Tromp, J.P.M.; Kampen, ir. L.T.B. van; Blokpoel, A

Year

1997

VIPORS (Verkeersongevallen in het Privé Ongevallen Registratie Systeem PORS) is een registratiesysteem van gegevens van slachtoffers van verkeersongevallen die zich voor behandeling melden bij de Spoedeisende Hulp-afdelingen van ziekenhuizen. Het unieke van VIPORS is dat behalve ongevallengegevens ook letselgegevens geregistreerd worden. Dit rapport bespreekt de jaargegevens over 1996, alsmede de verschillen met de voorgaande jaren 1994 en 1995. Ook wordt VIPORS als registratiesysteem beschreven en wordt de inrichting van het gegevensbestand uiteengezet. Over de mate van compleetheid en representativiteit is een afzonderlijke rapportage uitgebracht, die kort wordt besproken. Uit de jaargegevens over 1996 blijkt dat het aantal slachtoffers in 1996 ten opzichte van 1995 is verminderd (-6,5%); de verdelingen van kenmerken in 1996 verschillen op een aantal punten van die in 1995: bij de ‘vervolgbehandeling' is het aandeel ‘behandeld en ontslagen' gegroeid van circa 30% in 1995 naar circa 36% in 1996 en is het aandeel ‘behandeld en controle huisarts' juist afgenomen van circa 25% in 1995 naar circa 20% in 1996. Fietsers vormen met ruim 49% de belangrijkste groep slachtoffers. In deze groep ligt de nadruk op eenzijdige ongevallen. Deze groep slachtoffers blijkt nauwelijks in de Verkeersongevallenregistratie van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer, Hoofdafdeling Basisgegevens (AVV/BG) opgenomen te worden, zodat VIPORS alleen al voor deze groep een uiterst belangrijke bron is. De tweede belangrijke groep slachtoffers van verkeersongevallen die zich melden voor spoedeisende hulp zijn auto-inzittenden. Zij vormen samen met de kleine groep inzittenden van bestelauto's ongeveer een kwart van alle slachtoffers. De derde groep slachtoffers zijn bromfietsers die ruim 14% van het totaal vormen. Motorrijders en voetgangers completeren het slachtofferbeeld met ieder een aandeel van ongeveer 5% . Eenderde van de slachtoffers wordt per ambulance gebracht, ongeveer eenachtste deel komt via de huisarts en de rest komt op eigen initiatief naar de Spoedeisende Hulp-afdeling. De ernst van de ongevallen in VIPORS laat zich vooral typeren door het aandeel ziekenhuisopnamen (14%) en het aantal in het ziekenhuis overleden slachtoffers (0,4%). Bijna 30% van de slachtoffers werd na behandeling verwezen naar een specialist, terwijl circa 20% werd doorverwezen naar de huisarts. Zonder vervolgbehandeling naar huis kon 36%. De meest voorkomende letsels zijn wonden en contusies (circa 50%) gevolgd door fracturen met een aandeel van bijna 25%. Deze letsels ontstonden vooral aan armen en benen (elk ongeveer 25% van het totaal) en hoofd (23%). Hals en nek waren bij 8% van de slachtoffers geraakt. De meerwaarde van VIPORS wordt in het rapport geïllustreerd aan de hand van een voorbeeld over hoofdletsels bij fietsers en bromfietsers en een voorbeeld over fietsers en bromfietsers in de wintermaanden

Annual analysis of VIPORS for 1996: Final reporting about the results of registering road traffic victims at hospital emergency departments VIPORS (Road Traffic Accidents in the Private Accident Registration System) is a system for registering data about victims of road traffic accidents who register for treatment at hospital emergency departments. What makes VIPORS unique is that in addition to accident data, injury data is registered as well. This report discusses the data registered for 1996 as well as the differences between this data and that of the previous two years, 1994 and 1995. Also included is a description of VIPORS as a registration system, and an explanation of the design for its data file. In regard to how complete and representative the data is, a separate report has been published, which is briefly described here. Based on the 1996 data, it appears that the number of victims in 1996 decreased by 6.5% as compared to 1995; the variety of characteristics in 1996 differs on a number of points from that in 1995: under ‘follow-up treatment', the number of ‘treated and released' increased from approximately 30% in 1995 to about 36% in 1996, and the percentage of ‘treated and followed up by family doctor' decreased from approximately 25% in 1995 to about 20% in 1996. The largest group of victims (over 49%) is made up of cyclists. This group is typified by single vehicle accidents. Because this group of victims is only marginally included in the National Register of Road Traffic Accidents (AVV/BG), this makes VIPORS a significant source of information, if only for this group alone. The second largest group of victims of road accidents who register for treatment at hospital emergency departments is made up of car occupants. Together with a small group of delivery van passengers, they make up about one quarter of all victims. The third largest group of victims are moped riders who make up over 14% of the total. Motor cyclists and pedestrians, each with about 5%, make up the rest of the victims. One-third of the victims is taken to the hospital emergency department by ambulance, about one-eighth are referred by their family doctors, and the rest come to the hospital emergency department on their own initiative. The seriousness of the accidents registered in VIPORS can be seen in its percentage of hospital admissions (14%) and the number of victims who die after being admitted to the hospital (0.4%). After treatment, almost 30% of the victims were referred to a specialist, while about 20% were referred to their family doctor. Thirty-six percent could return home without follow-up treatment. The most common injuries are cuts and bruises (about 50%), followed by fractures (almost 25%). These fractures affected predominantly the arms and legs (each 25%) and head (23%). Eight percent of the victims had injuries to the neck. The supplemental value of VIPORS is illustrated in this report by an example involving head injuries suffered by cyclists and moped riders, and an example about cyclists and moped riders during the winter months

Print this page