Publication

Het Nationaal Wegenbestand en verkeersveiligheidsonderzoek

Ervaringen met het NWB en een ontwerp voor een daaraan gekoppeld gegevensbestand met de belangrijkste weg- en verkeerskenmerken

Author(s)

Poppe, F. ; Blokpoel, A.

Year

2000

De SWOV heeft in diverse projecten ervaringen opgedaan met het Nationaal Wegenbestand (NWB) als basis voor verdere bewerkingen om te komen tot analysebestanden. Daarbij ging het onder meer om het koppelen van gegevens uit andere bronnen (wegkenmerken of verkeersintensiteiten) en het als één geheel beschouwen van alle afzonderlijke onderdelen van verkeerspleinen en kruispunten. Uit de werkzaamheden met het NWB zijn een aantal knelpunten en mogelijkheden voor verbetering gebleken. Vanuit die ervaringen wordt in Deel I van dit rapport een overzicht gegeven van aandachtspunten bij de verdere ontwikkeling van het NWB en de daarvan afgeleide producten, zoals ‘Ongevallen en Netwerk', waarmee de gegevens over verkeersongevallen uitgeleverd worden. Het overzicht behandelt de volgende aandachtspunten: - de totale dekking van het NWB; welke wegen worden wel, en welke niet in het NWB opgenomen; - de wijze waarop met niet of moeilijk aan het NWB te koppelen ongevallen wordt omgegaan, en de manier waarop de kwaliteit hiervan vastgelegd wordt; - de vraag van welke categorie wegvakken en knooppunten de logische samenhang vastgelegd moet worden (het SAMLOK-bestand); - de mogelijkheid informatie uit de bestanden van de Topografische Dienst of eventuele andere leveranciers te gebruiken; - de wijze waarop koppeling met andere bestaande bestanden met wegtype informatie kan worden opgezet; - de potentiële mogelijkheden voor het vastleggen van relaties met gebiedsgebonden informatie (op basis van gemeentegrenzen, postcodegrenzen, en dergelijke). De behandelde aandachtspunten zijn geen afgeronde, direct uitwerkbare voorstellen. De bevindingen zijn bedoeld om te worden besproken in de relevante overleggen met instanties die gegevens verzamelen, beheren en verstrekken, en ze samen met anderen gebruiken (zoals ‘gebruikersoverleg NWB'). Bij de ontwikkeling van het NWB is ook van belang welke informatie in het NWB, of gekoppeld aan het NWB, nodig is voor verkeersveiligheidsonderzoek. Voor dergelijk onderzoek is het wenselijk te kunnen beschikken over een wegcategorie-aanduiding en verkeerskenmerken die gekoppeld zijn aan het NWB. In Deel II van dit rapport wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste benodigde weg- en verkeerskenmerken, en wordt een voorstel gedaan voor een indeling naar weg- en kruispunttypen, gekoppeld aan het NWB. Hierbij is rekening gehouden met wensen die door gebruikers van het NWB zijn geuit. Er wordt aangegeven op welke wijze deze informatie koppelbaar is met het NWB en op welke punten aanvulling van gegevens gewenst is. Aanbevolen wordt in de eerste fase van gegevensverzameling en -koppeling te beginnen bij de rijkswegen en de overige A- en N-wegen. De hierbij opgedane ervaringen kunnen als basis dienen voor volgende uitvoeringsfasen. Voorgesteld wordt ook gebruikers en toekomstige leveranciers van weg- en verkeerskenmerken nauw bij de eerste fase te betrekken.

Print this page