Publication

Heroverweging snelheidsmeetnet in Nederland

Discussiedocument

Author(s)

Bijleveld, F.D.; Petegem, J.W.H. van; Aarts, L.T. & Bax, C.A.

Year

2020

Op verzoek van Rijkswaterstaat heeft SWOV vorig jaar onderzocht in hoeverre floating car data — FCD: gegevens uit navigatiesystemen en andere verkeersapps — een rol kunnen spelen bij de uitwerking van de risico-indicator ‘Veilige snelheid’. Daarbij ging het concreet om een specifiek soort FCD, afgekapt op de snelheidslimiet, die beschikbaar worden gesteld door het Nationaal Dataportaal Wegverkeer (NDW).

NDW koopt deze data in bij marktpartijen, maar tot nu toe niet specifiek voor verkeersveiligheidsdoeleinden. Uit genoemde onderzoek van SWOV bleek dat deze gegevens niet goed bruikbaar zijn voor verkeersveiligheidsvraagstukken. De vraag is dan ook hoe hier in de toekomst beter rekening mee gehouden kan worden, bijvoorbeeld bij een volgende marktuitvraag door NDW. Met het oog op die discussie heeft SWOV zich gebogen over de vraag wat daar dan voor nodig is.

De kwaliteitseisen aan FCD (en andere snelheidsdata) zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van de vragen die beleidsmakers willen beantwoorden: wat willen ze precies met die data onderzoeken? Wanneer de overheid bijvoorbeeld wil weten hoe het snelheidsgedrag zich in Nederland in het algemeen heeft ontwikkeld, dan hoeven de gegevens minder nauwkeurig te zijn dan wanneer gemeenten verkeersveiligheidsproblemen door hoge snelheid op hun wegennet willen prioriteren of als de vraag is in welke mate een snelheidsmaatregel effect heeft gehad.

Op basis van een inventarisatie van typen beleidsvragen heeft SWOV dit advies opgesteld om snelheidsdata zodanig in te winnen dat ze een zo breed mogelijk scala aan verkeersveiligheidsvraagstukken kunnen beantwoorden. Daarbij maken we onderscheid tussen een voorstel voor de korte en lange termijn.

Korte termijn

Voor de korte termijn bevelen we aan om gerichte eisen stellen aan de snelheidsgegevens van dataleveranciers. Hiervoor adviseren we om de dataleverancier een frequentietabel te laten aanleveren van de gemeten snelheden per tijd/ruimte/vervoerswijze. De voorgestelde datastructuur is uitgewerkt in Bijlage A.

Lange termijn

Voor de langere termijn bevelen we aan om een referentiemeetnet aan te leggen — bijvoorbeeld op basis van bestaande meetlusgegevens — waaraan de kwaliteit van commerciële FCD kan worden getoetst. Een deel van gegevens uit het referentiemeetnet zal openbaar zijn, zodat de leveranciers hun eigen data eraan kunnen toetsen. Het overige deel is niet openbaar en is bedoeld om de FCD te laten toetsen door NDW of beleidsmakers zelf.

Print this page
report

Report number

R-2020-17

Pages

17

Publisher

SWOV, Den Haag