Publication

Gebruik van beveiligingsmiddelen in 1998

Gordels, kinderzitjes en hoofdsteunen in personenauto's

Author(s)

Mulder, Ing. J.A.G

Year

1998

In 1968 is de SWOV begonnen met het regelmatig verrichten van onderzoek naar de aanwezigheid en het gebruik van autogordels op de voorzitplaatsen van personenauto's. In de loop der jaren zijn aan het onderzoek voortdurend onderdelen toegevoegd. Dat zijn achtereenvolgens de aanwezigheid en het gebruik van kinderbeveilingsmiddelen, de aanwezigheid en het gebruik van gordels op de achterzitplaatsen van personenauto's, de afstelling van hoofdsteunen bij bestuurders en passagiers van personenauto's en de aanwezigheid en het gebruik van gordels in bestelauto's. Met al deze aanvullingen levert het onderzoek een vrij volledig beeld van de aanwezigheid en het gebruik van de meest gangbare typen beveiligingsmiddelen. De onderzoeken zijn alle uitgevoerd in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat; de laatste studie vond in het voorjaar van 1997 plaats in opdracht van de Hoofdafdeling Basisgegevens (AVV/BG). Nadien is in het najaar van 1997 een landelijke campagne gestart met de bedoeling met name het gebruik van de gordel te stimuleren. De onderhavige studie, uitgevoerd in het voorjaar van 1998, is bedoeld als evaluatieonderzoek van deze campagne. Alle genoemde beveiligingsmiddelen zijn ook nu weer onderwerp van dit onderzoek, dat evenals in 1997 is uitgevoerd in opdracht van AVV/BG. Dit rapport beschrijft de ontwikkelingen van het feitelijk en beweerd gedrag bij de bovengenoemde beveiligingsmiddelen tussen 1997 en nu. Op basis van waarnemingen op kruispunten met verkeerslichten werden de gegevens voor het onderzoek naar feitelijk gedrag verzameld. De gegevens voor het onderzoek naar beweerd gedrag werden verzameld via een schriftelijke enquête die onder een deel van de geobserveerde automobilisten en passagiers werd gehouden. De belangrijkste resultaten van het onderzoek zijn dat sinds 1997: - het draagpercentage van de gordel binnen de bebouwde kom bij bestuurders en voorpassagiers van personenauto's gestabiliseerd is; - het draagpercentage van de gordel buiten de bebouwde kom bij bestuurders en voorpassagiers van personenauto's toegenomen is; -het gebruik van de gordel bij inzittenden van bestelauto's is toegenomen; - het gebruik van de gordel door de achterpassagiers is toegenomen; - er geen verandering is opgetreden in de afstelling van de hoofdsteun. Ook blijkt uit het onderzoek dat het gordelgebruik in bestelauto's, hoewel gordels hier in hoge mate aanwezig zijn, sterk achterblijft in vergelijking met personenauto's. Dat geldt zowel voor bestuurders als voor passagiers. Een ander onderzoeksresultaat is dat ongeveer de helft van de kinderen die achterin een personenauto wordt vervoerd, is voorzien van een beveiligingsmiddel. De zeer jeugdigen zijn in het algemeen beter beveiligd. Datzelfde lijkt te gelden voor kinderen die voorin worden vervoerd. Wederom wordt aanbevolen om met een combinatie van voorlichting en toezicht het publiek ervan te doordringen dat het gebruik van de gordel de eigen veiligheid bevordert. Datzelfde is van toepassing op de afstelling van de hoofdsteun

Use of safety devices in 1998 In 1968, the SWOV Institute for Road Safety Research initiated the regular implementation of studies into the presence and use of seat belts in the front seats of passenger cars. Over the years, elements have continually been added to this research. In order of appearance, these have been: the presence and use of child restraint systems, the presence and use of seat belts in the back seats of passenger cars, the adjustment of head rests for drivers and passengers of passenger cars, and the presence and use of seat belts in delivery vans. With all of these supplements, the research produced a fairly complete picture in regard to the presence and use of the most commonly available types of safety devices. All investigations were conducted under the authority of the Netherlands Transport Research Centre (AVV) of the Public Works Department, the most recent study having taken place during the spring of 1997 under the authority of the National Register on Road Traffic Accidents, Traffic Accident Data Administration (AVV/BG). Since then, in the autumn of 1997, a national campaign was launched with the purpose of stimulating the use of seat belts. The study being presented here, conducted during the spring of 1998, was intended to serve as an evaluation study for this campaign. All the listed safety devices are again the subject of this investigation that, just as in 1997, was conducted under the authority of the AVV/BG. This report describes the developments, between 1997 and now, of the actual and contended behaviour in regard to the previously mentioned safety devices. The data for the study into actual behaviour was gathered as based on observations made at intersections with traffic lights. The data for the study into contended behaviour was gathered by means of a written survey that was held among a percentage of the motorists and passengers being observed. The most important results of the study reveal that since 1997: -the percentage of drivers and front-seat passengers in passenger cars wearing seat belts within urban areas has stabilised; -the percentage of drivers and front-seat passengers in passenger cars wearing seat belts outside of urban areas has increased; -the use of seat belts by occupants of delivery vans has increased -the use of seat belts by back-seat passengers has increased; -there has been no change in adjustments made to head rests. The study also shows that, even though seat belts are usually present in delivery vans, they are used much less frequently in these vehicles than in passenger cars. This applies to both drivers and passengers. The study also shows that about half of the children being transported in the back seat of a passenger car are being provided with a safety device. The very young are generally better safeguarded. The same applies to children being transported in the front seat. Once again, a combination of an information campaign and a policy of enforcement is being recommended to convince the public that the use of the seat belt and the adjustment of the head rest enhances their personal safety

Print this page