Publication

Evaluatie bromfiets-theoriecertificaat

Een onderzoek naar de korte-termijneffecten van de invoering van het theoriecertificaat

Author(s)

Twisk, Drs. D.A.M., Bijleveld, Drs. F.D. ; drs. Gundy,drs. C.M

Year

1998

In dit rapport worden de resultaten beschreven van de evaluatie van de invoering van het bromfiets-theoriecertificaat. Sinds 1996 dient elke bromfietser in het bezit te zijn van een theoriecertificaat. Metdeze maatregel wordt beoogd dat (met name) jonge brom- en snorfietsers beter voorbereid aan het verkeer deelnemen. De evaluatie was gericht op de bedoelde, maar ook op de onbedoelde (neven)effecten van de invoering. Per maand worden gemiddeld 6.500 theorie-examens voor aankomende bromfietsers afgenomen. Deinvoering van het theoriecertificaat heeft, zoals verwacht, geleid tot een sterke en substantiële verbetering van kennis van en inzicht in het verkeer. Er is een algemene verbetering van de slaagpercentages in de periode juni 1996 tot juni 1997. Gemiddeld slaagt 47% van de examenkandidaten voor het examen. De kandidaten voor het bromfiets-examen zijn vooral jongeren die net zestien jaar zijn, en die vaak een VBO- en MAVO-opleiding volgen. Velen zijn al vóór het theorie-examen in het bezit van een bromfiets. Toch is het niet zo dat ze dan ook ‘rucksichtloos' rijden. De genoemde redenen voor deze ‘voorzichtigheid' zijn vooral het risico om een flinke boete te krijgen en de problemen met de verzekering waardoor ze geen uitkering krijgen. Deproblemen die ze eventueel met ouders krijgen, spelen geen enkele rol. Voorbereiding op het examen Van de examenkandidaten heeft 25-29% op een of andere manier een theorie-opleiding gevolgd. Hetzijn vooral de lager opgeleiden (VBO) die kiezen voor een theorie-opleiding (38%); van de VWO/HAVO-kandidaten kiest slechts 17% voor een theorie-opleiding. De meest genoemde reden om te kiezen voor een theorie-opleiding is de verwachting dat men gemakkelijker zal slagen; veiligheidsoverwegingen spelen geen enkele rol. Dekeuze voor een specifieke rijschool heeft vooral te maken met de afstand er naartoe (dichtbij) en de goede naam. Opleidingskosten spelen een minimale rol. Zestig procent van de kandidaten komt voor de eerste keer op het examen. Kandidaten die een theorie-opleiding hebben gevolgd, hebben een hogere slaagkans (14% meer) dan kandidaten zonder theorie-opleiding. De uitslag van het bromfietsexamen is gedeeltelijk afhankelijk van een algemene factor ‘schoolopleiding'. Een theorie-opleiding heeft echter een toegevoegde waarde voor alle groepen leerlingen, ongeacht examenpoging, geslacht en schoolopleiding. De huidige theorie-opleiding blijkt onvoldoende aan te sluiten bij de mogelijkheden en behoeften van VBO- en MAVO-leerlingen. Neveneffecten Uit het onderzoek is gebleken dat het rijden zonder certificaat minder vaak voorkomt dan werd aangenomen. Er is sinds de invoering van het bromfietscertificaat geen grote verandering opgetreden in het aandeel jongeren dat een snor- of bromfiets zegt te bezitten. Het feit dat de animo van jongeren om een praktijkcursus ‘bromfietsen' te volgen vrijwel nihil is, wordt gezien als een rechtstreeks gevolg van de invoering van een bromfietscertificaat

Evaluation of the moped theory certificate; An investigation into the short-term effects of the introduction of the theory certificate This report describes the results of evaluating the introduction of the moped theory certificate. Since 1996, every mopedist has been required to possess a theory certificate. This measure is intended to better prepare riders of mopeds and low-speed mopeds (especially the younger ones) to participate in traffic. The evaluation had focused on the intended as well as the unintended side effects of introducing this measure. An average of 6,500 theory exams for prospective mopedists are administered every month. As expected, the introduction of the theory certificate has led to a considerable improvement in knowledge of, and insight into, traffic. During the period from June 1996 to June 1997, there has been a general improvement in the percentages of those who have passed the exams. An average of 47% of the exam candidates are passing the exams. Candidates for the moped exams are primarily young people who have just passed their 16th birthday and who are often involved in lower level courses of secondary education. Many of them have had a moped even before they have taken the theory exam. Nevertheless, it is untrue that they operate their mopeds in an inconsiderate manner. The reasons mentioned for this caution are linked primarily to the risk of receiving a heavy fine as well as the lack of insurance benefits. Any problems they might have with parents play no role whatsoever. Preparation for the exams Of all the exam candidates, 25 to 29% have taken a theory course. Those with the least education (being involved in the lowest level of secondary education) are more likely (38%) to have taken these theory courses; among those involved in pre-university education and higher general secondary education, only 17% have taken a theory course. The most frequently mentioned reason for taking a theory course is the expectation that it will then be easier to pass the exam; safety considerations play absolutely no role. The choice of a particular driving school is based primarily on its distance from home (preferably close) and its good name. Costs for the course are only a minor consideration. Sixty percent of the candidates arriving at the exam are coming for the first time. Candidates who have taken a theory course have a 14% better chance of passing the test than candidates who have not taken such a course. The outcome of the moped exams depends partially on a general factor: the level of education being followed by the candidate. Having taken a theory course, however, provides all groups of students - regardless of the number of times they have taken the exam, their gender, and their level of education - with added value. The current theory course does not appear to fit the abilities or fill the needs of students following lower level courses of secondary education. Side effects Research has shown that riding a moped without a certificate occurs less frequently than had been supposed. Since the introduction of the moped certificate, there has been no great change in the percentage of young people that say they possess a moped or low-speed moped. The fact that the eagerness of young people to take a practical course in moped operation is almost non-existent is seen to be a direct result of introducing a moped certificate

Print this page
report

Report number

R-98-5

Pages

93

Publisher

SWOV, Leidschendam