Publication

Effectmodel 'duurzaam-veilig'

Resultaten van de raadpleging van aspirant-gebruikers en een voorstel voor de ontwikkeling van een model

Author(s)

Braimaister, Dr. Ir. L.G. ; Mulder, Ing. J.A.G

Year

1999

Het Startprogramma Duurzaam Veilig is van start gegaan met de uitvoering van de eerste fase. In het jaar 2000 wordt een plan opgesteld voor het uitvoeringsprogramma van de tweede fase. Die tweede fase zal zorgen voor verdere uitwerking van de duurzaam-veilige infrastructurele maatregelen op basis van een nieuw wegontwerp en nieuwe financieringsmogelijkheden. Het is noodzakelijk om te kunnen beschikken over een rekeninstrument als uitbreiding of variatie op bestaande verkeersprognosemodellen. Dat instrument zou in staat moeten zijn varianten van een gebiedsgewijze categorisering van een wegennet te beoordelen in termen van verkeers(on)veiligheid, zoveel mogelijk in relatie tot de investeringen die daarvoor nodig zijn. Dit kosteneffectiviteitsmodel moet in de eerste plaats gebaseerd zijn op de wensen van de gebruikers. Dit rapport bevat een voorstel hoe tot een dergelijk model gekomen kan worden. In dit rapport wordt eerst ingegaan op de gang van zaken rond de besluitvorming met betrekking tot de invoering van duurzaam-veilige maatregelen. Daarbij wordt ingegaan op de beschikbare en ontbrekende gegevens die nodig zijn bij de besluitvorming en de problemen die daarbij kunnen ontstaan. Vervolgens wordt verslag gedaan van een raadpleging van aspirant- gebruikers over de behoefte aan een dergelijk model en de aan het model te stellen eisen. Belangrijk waren daarbij het aggregatieniveau, de vormgeving van het model en de gegevens die het model zou moeten leveren. Ook is de visie van modelbouwers gevraagd over de mogelijkheden om een model te ontwikkelen dat werkt in de hierboven beschreven zin. Op grond van de hierboven genoemde inventarisaties en raadplegingen wordt voorgesteld het model in twee fasen te ontwikkelen. De eerste fase moet zich richten op het definiëren van typen problemen en de mogelijke oplossingen die daarvoor kunnen worden geboden. Daarbij kan het best worden aangesloten op de handleiding die bij CROW in voorbereiding is. Aan deze oplossingen worden kosten- en effectschattingen verbonden en wordt een indicatie gegeven van de kosteneffectiviteit. Dit gebeurt met behulp van de Delphi-methode met inschakeling van groepen experts. Met de uitkomsten hiervan wordt de eerste uitvoering van het model gevuld. Wanneer in de tweede fase de uitvoering van ‘Duurzaam Veilig' steeds meer vorm krijgt, ontstaat, mits op de juiste wijze geëvalueerd en geïnventariseerd, meer zicht op de relatie tussen kosten en effectiviteit van gekozen oplossingen. Met deze kennis kan het model worden gevoed en verfijnd.

The effect model of ‘Sustainably Safe' Results of consulting prospective users, and a proposition for the development of a model The Starting Programme of Sustainably Safe began with carrying out the first phase. In 2000, a plan will be made for carrying out the second phase. This second phase will ensure that further development is made in the infrastructural measures based on a new road design and new financing possibilities. It is essential to have a measuring instrument at ones disposal, as extension or variation of existing traffic forecasting models. This new instrument must be capable of judging, in terms of road safety, variations of a district categorisation of a road network. This should, as far as possible, be done in relation to the necessary investment. This cost-effect model must, in the first place, be based on the users' wishes. This report contains a proposal as to how such a model can be achieved. In the first place, this report examines the decision making process concerning the introduction of measures for the ‘sustainably safe' approach. This involves examination of the available and missing data, necessary for such decision making, and the possible, resulting problems. Next, a report is made of consulting prospective users regarding their needs for such a model, and the demands to be made of such a model. Important in this was the aggregation level, the model design, and the data that the model must produce. The vision of model builders was also asked about the possibilities of developing a model that works according in the above-mentioned sense. As a result of this inventory and consultation, it is suggested to develop the model in two phases. Phase one concentrates on defining the types of problems and their possible solutions. This could quite possibly achieved using the guidebook that the Dutch Centre for Research & Contract Standardization & Traffic Engineering CROW is preparing. The solutions undergo an estimation of the costs and effects, to provide an indication of the cost-effectiveness. This is done, using the Delphi method, by groups of experts. With these results, the first use of the model will be made. When, in the second phase, the execution of ‘Sustainably Safe' begins to take shape, a greater insight into the relationship between costs and effects of the chosen solutions will appear. This, if they are evaluated and listed in the right way. Using this knowledge, the model can be fed and refined

Print this page