Publication

Een sterkere positie voor verkeer in het onderwijs

Een voorstel voor de ondersteuning aan basisscholen voor het geven van verkeerseducatie

Author(s)

Wittink, Drs. R.D

Year

1996

Download

PDF icon pdf (2.23 MB)

In dit rapport staat de vraag centraal hoe ondersteuning van scholen ten behoeve van verkeerseducatie kan worden georganiseerd. Dezeonderzoeksvraag is uitgewerkt voor het basisonderwijs. Voor het voortgezet onderwijs worden in beperktere zin aanbevelingen gedaan. De stand van zaken op dit moment is dat scholen uit zichzelf geen hoge prioriteit aan verkeerseducatie geven vanwege de taakbelasting die zij ervaren. Maar er is bereidheid om hieraan meer aandacht te geven. Waar het thans vooral aan ontbreekt is praktische oefening van kinderen in het verkeer. Descholen vragen om ondersteuning voor lessen die daadwerkelijk invloed hebben op het verkeersgedrag. De bestaande leermethoden blijken niet goed aan te sluiten bij wat de school wil. Een aantal scholen wordt in het kader van gemeentelijk verkeersveiligheidsbeleid ondersteund bij het gebruik van methoden en andere lesmaterialen; deze ondersteuning vindt evenwel lang niet overal plaats. Gebleken is dat het ter beschikking stellen van ondersteuning een belangrijke stimulans is voor scholen om actiever te worden. Verder biedt ook de decentralisatie van het onderwijsbeleid aangrijpingspunten om nieuwe impulsen aan verkeerseducatie te geven. Voor de verkeersveiligheid van kinderen hebben ouders, de gemeente, depolitie en de school allen een verantwoordelijkheid. Het is nodig de taken te verdelen en samen te werken. Het stimuleren van verkeerseducatie op school moet daarom gepaard gaan met het stimuleren van ouders om hun kinderen verkeersveilig gedrag te leren. En:verkeerseducatie moet afgestemd worden op infrastructurele maatregelen die de verkeersveiligheid bevorderen. De ondersteuning van de scholen kan in de eerste plaats door Onderwijsbegeleidingsdiensten (OBD's) gebeuren. Met deze instanties is overleg nodig om de voorwaarden te creëren voor het vervullen van een actieve rol: scholen helpen, hen wijzen op mogelijkheden voor een adequate invulling van verkeerseducatie. De conclusie is dat, om de ondersteuning te organiseren, er afspraken moeten worden gemaakt tussen: * de afdelingen Verkeer en Onderwijs van de gemeente over het inzetten van OBD's bij verkeerseducatie; * de secretariaten van Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid (ROV's), Rijkswaterstaat (RWS) en gemeenten over de verdeling van kosten voor de OBD's; * de secretariaten van ROV's, RWS en VVN over de positie van verkeer in de opleiding van leerkrachten voor het basisonderwijs; * de secretariaten van ROV's en particuliere organisaties over de ondersteuning aan ouders; * de secretariaten van ROV's en de afdelingen Verkeer van de gemeenten voor het passend onderbrengen van verkeerseducatie in het verkeersveiligheidsbeleid of het vinden van aansluiting van verkeerseducatie in een wijk- en buurtgerichte aanpak en andere relevante beleidskaders in de gemeente; * de secretariaten van ROV's, de OBD's, RWS en het ministerie van OCW over de beschikbaarheid van leermiddelen voor verkeerseducatie; * RWS en het ministerie van OCW over de kerndoelen voor verkeer, de aansturing van Onderwijsbegeleidingsdiensten en van gemeenten

A stronger position for traffic education This report discusses how support of schools for the purposes of traffic education should be organised. The question relates specifically to primary education. For secondary education, recommendations are made in a more restricted sense. The situation at present is that schools do not place a high priority on road safety education themselves, since they consider the task a burden. Nevertheless, they are prepared to devote more attention to the matter. The greatest deficiency at the moment is the lack of practical exercises for children in traffic. The schools request support for lessons that can actually influence behaviour in traffic. Current teaching methods do not seem to adequately meet the schools' requirements. A number of schools receive support with their use of teaching methods and other aids, within the framework of municipal road safety policy; however, this support is not given everywhere. It has been shown that the availability of support represents an important stimulus for schools to become more active in the field of traffic education. In addition, the decentralisation of educational policy offers points of action to lend new impetus to traffic education. Parents, the municipality, the police and the school each bear a responsibility for the road safety of children. It is necessary to share the tasks and to work together. Stimulating traffic education at school should therefore be linked to stimulating parents to teach their children safe behaviour in traffic. Furthermore, traffic education should be adapted to suit the infrastructural measures used to promote road safety. The support of schools can be realised in the first place through the Education Support Services (OBDs). Consultation is needed with these organisations so that the preconditions that will allow them to fulfil an active role can be created: assisting schools and pointing out ways to adequately implement traffic education. It was concluded that, in order to organise such support, agreements should be made between the following parties: *the municipal departments of Traffic and Education concerning the use of OBDs in traffic education; *the secretariats of the Regional Organs for Road Safety (ROVs), the Department of Public Works (RWS) and the municipalities concerning the distribution of costs associated with the OBDs; *the secretariats of the ROVs, RWS and the Dutch Road Safety Organisation (VVN) concerning the position of traffic education in the training of primary school teachers; *the secretariats of the ROVs and private organisations concerning support of the parents; *the secretariats of the ROVs and the municipal departments of Traffic and Education for the appropriate incorporation of traffic education into road safety policy, or by establishing a link with traffic education through a locally-oriented approach (district and neighbourhood) and other relevant policy areas within the municipality; *the secretariats of the ROVs, the OBDs, the RWS and the Ministry of OCW concerning the availability of teaching aids for traffic education; *the RWS and the ministry of Education, Culture and Science (OCW) concerning the key objectives for traffic education and the guidance of OBDs and municipalities

Print this page
report

Report number

R-96-13

Pages

46 + 6

Publisher

SWOV, Leidschendam