Publication

Een snelheidsmeetnet ter ondersteuning van het verkeersveiligheidsbeleid

Een overzicht van de ontwikkelingen tot nu toe

Author(s)

Oei, Ir. H. L ; Kooi, Ir. R.M. van der

Year

1999

Doel van onderhavig rapport is een samenhangend overzicht te geven van de mogelijkheden van een snelheidsmeetnet ter ondersteuning van het verkeersveiligheidsbeleid. Hiervoor is gebruik gemaakt van eerder SWOV-onderzoek betreffende het meten van snelheden en het ontwerp van provinciale meetnetten. Tot slot wordt aandacht besteed aan de specificatie van eisen van meetnetten. Om het landelijke en provinciale snelhedenbeleid gestalte te kunnen geven zijn snelheidsgegevens nodig. De SWOV heeft ten behoeve van het landelijk beleid de afgelopen tien jaar meerdere snelheidsmetingen met behulp van radar verricht in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat. Tevens is in opdracht van AVV door de SWOV in samenwerking met een drietal provincies een ontwerp gemaakt voor een snelheidslusmeetnet ten behoeve van landelijk en provinciaal beleid. Een meetnet moet op elk gewenst moment informatie kunnen leveren over verkeersintensiteit, voertuigklasse, snelheid naar plaats en tijd. Hiermee kunnen zowel landelijke en provinciale beleidsdoelen worden onderbouwd en gemonitord. Momenteel beschikken zeven provincies over een lusmeetnet waarmee ook snelheden worden gemeten: Friesland, Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland, Zeeland en Limburg. Radargegevens zijn niet goed vergelijkbaar met lusgegevens. Vergelijking tussen snelheidsmetingen met radar en snelheidsmeetlussen liet namelijk zien dat radarmetingen systematisch lagere resultaten opleverden. Het is aan te bevelen dat alle provincies de beschikking hebben over een vast meetnet. Voor een landelijk beeld dienen de gegevens van de provinciale meetnetten te worden geaggregeerd. Voor deze aggregatie en voor een onderlinge vergelijking van de provincies is het gewenst dat de verzameling en verwerking van gegevens uniform gebeurt. Geadviseerd wordt om methoden te ontwikkelen om voertuigen te kunnen ‘herkennen' met het lussysteem. Hiermee kunnen individuele voertuigen over een route worden gevolgd.

A speed measurement network to support road safety The purpose of this study is to present a coherent overview of the possibilities of a speed measurement network to support road safety policy. Use has been made of those previous SWOV reports which deal with measuring speeds and the design of provincial networks. Finally, the specification of network demands are dealt with. In order to shape a national and provincial speed policy, data is necessary. During the last ten years, SWOV has conducted many speed measurements using radar. This was commissioned by the Transport Research Centre of the Ministry of Transport, to support national policy. Simultaneously they commissioned SWOV, together with three provinces, to design a speed measurement network, using an inductive loop network, for national and provincial policy. Such a network must be able to provide information at any desired moment about traffic density, vehicle type, and speed by site and date/hour/minute. With this, national and provincial policy goals can be supported and monitored. At this moment in time, seven of the twelve provinces (in all four regions of the Netherlands; North, South, East, and West) have an inductive loop network, with which speeds are also measured. Data from radar measurements is not very comparable with that from inductive loops. Comparisons between measurements by radar with those made by inductive loops show that radar measurements give systematically lower speeds than inductive loops do. It is recommended that all provinces have a fixed network. The provincial network data must be aggregated to be able to provide a national picture. To achieve such aggregation, and to have mutually comparable data per province, it is necessary that data collection and processing are conducted uniformly. It is advised that methods be developed to be able to ‘recognize' vehicles, using the inductive loop method. With this, it is possible to follow an individual vehicle along its route.

Print this page
report

Report number

R-99-27

Pages

61

Publisher

SWOV, Leidschendam