Publication

De zwaar-verkeerproblematiek binnen de bebouwde kom en richtinggevende oplossingen

Een beschrijving van de problematiek en oplossingen mede aan de hand van een enquête onder 24 gemeenten.

Author(s)

Schoon, Ing. C.C

Year

1997

De SWOV heeft onderzocht welke problemen zich voordoen met zwaar verkeer op gemeentelijke wegen en welke maatregelen hiertegen kunnen worden genomen. Hiertoe is een enquête verricht onder 24 gemeenten. Twaalf gemeenten hiervan hadden of hebben, volgens opgave van de Regionale Organen Verkeersveiligheid, knelpunten gehad op het gebied van zwaar verkeer. Deoverige twaalf gemeenten zijn via een gestratificeerde steekproef geselecteerd uit het CBS-bestand met Nederlandse gemeenten. Als ‘evidente' knelpunten werden door de gemeenten genoemd: -zwaar verkeer in en door het centrum; -zwaar verkeer op routes binnen de bebouwde kom; -overlast door zwaar verkeer. In het rapport wordt beschreven welke maatregelen al zijn getroffen en welke in voorbereiding zijn. Slechts twee maatregelen werden door meer dan helft van de gemeenten genoemd: het concentreren van bedrijven op bedrijfsterreinen en het instellen van inrijverboden voor vrachtauto's. Hieruit is geconcludeerd dat zeker meer aandacht voor maatregelen op het gebied van zwaar verkeer kan worden gevraagd. De aanpak van de problemen met zwaar verkeer zoals die in dit rapport wordt beschreven, is geënt op de principes van het concept ‘duurzaam-veilig'. HetStartprogramma Duurzaam Veilig en de CROW-eisen voor categorisering van wegen op duurzaam-veilige basis werden hierbij als uitgangspunt genomen. Hoewel dit programma en de CROW-eisen niet ingaan op de zwaar-verkeerproblematiek, is de aangegeven oplossingsstructuur op hoofdlijnen goed toepasbaar voor de oplossingen voor het zwaar verkeer, vooral als het gaat om het realiseren van verkeersaders en verkeersluwe gebieden. In het plan van aanpak in dit rapport wordt specifiek ingegaan op de plaats van het zwaar verkeer in stedelijke gebieden. Tevens wordt aangegeven hoe probleemlocaties kunnen worden aangepakt. Stedelijke distributie en/of het weren van zwaar verkeer in de binnenstad zijn mogelijkheden voor de realisatie van vrachtverkeerluwe gebieden. HetPlatform Stedelijke Distributie vervult hierbij een stimulerende en coördinerende rol. Het ‘Amsterdamse model' van stedelijke distributie is hiervan een goed voorbeeld: het in fasen beperken van het zware vrachtverkeer. Bij dit proces zijn veel instanties en burgers betrokken: verladers, vervoerders, ondernemers, winkeliers, buurtgemeenten, politie en bewoners. Van belang is dat de zwaar verkeer-problematiek op de gemeentelijke (politieke) agenda komt. Daarbij kan behalve aan infrastructurele maatregelen ook aandacht besteed worden aan een veiliger verkeersgedrag van vrachtautochauffeurs. Draagvlak voor het zwaar-verkeerbeleid bij de vervoersbranche en gevestigde bedrijven kan mogelijk worden gerealiseerd in de vorm van een convenant. Maar ook bewoners dienen bij het planproces betrokken te worden. Aanbevolen wordt kennis over de zwaar-verkeerproblematiek en de aangedragen oplossingen te verspreiden onder alle gemeenten. Gepleit wordt het aspect ‘veiligheid' te betrekken bij de keuze van een lichte categorie vrachtauto's die bij stedelijk distributie kan worden ingezet. Hierbij zijn de categorie-indeling voor lichte en zware vrachtauto's en de veiligheidseisen en veiligheidsvoorzieningen van belang

Heavy goods vehicles inside built-up areas: problems and recommended solutions SWOV Institute for Road Safety Research investigated (a) the problems occurring on municipal roads that involve heavy goods vehicles, and (b) what measures can be taken to correct these problems. To accomplish this study, asurvey was conducted among 24 municipalities. According to the Regional Committees for Road Safety, twelve of these municipalities experienced (or are experiencing) problems with heavy goods vehicles. The remaining twelve municipalities were selected from the Statistics Netherlands' file of Dutch municipalities by means of a stratified sample. ‘Obvious' problems mentioned by the municipalities were: - heavy goods vehicles within, and travelling through, the town centre; - heavy goods vehicles on major roads inside built-up areas; - inconveniences caused by heavy goods vehicles. The report describes which measures have already been taken and which ones are being prepared. Only two measures (concentrating businesses within industrial sites, and instituting entry prohibitions for lorries) were mentioned by more than half of the municipalities. The conclusion drawn is that definitely more attention should be given to measures in the area of heavy goods vehicles. The approach to problems involving heavy goods vehicles, as described in this report, was based on the principles of the ‘sustainably safe' concept. Taken as starting points in this investigation were the ‘Starting Programme Sustainably Safe' and the requirements for categorising roads according to their level of sustainable safety as used by the Netherlands Centre for Research and Contract Standardisation in Civil and Traffic Engineering (CROW). Although this programme and the CROW requirements are not concerned with problems involving heavy goods vehicles, their structure for providing solutions is generally quite applicable to finding solutions for problems related to heavy goods vehicles, especially when it comes to realising major roads and creating areas with low concentrations of vehicles. This report's action plan specifically addresses the place of heavy goods vehicles within urban areas. Also indicated are methods for dealing with problem locations. Urban distribution and/or the exclusion of heavy goods vehicles from the inner city are possibilities for establishing areas with low concentrations of heavy goods vehicles. In this regard, the Urban Distribution Platform plays both a stimulating and coordinating role. A good example of this is the ‘Amsterdam model' of urban distribution, in which the number of heavy goods vehicles was limited in phases. The development of this model involved the participation of many agencies and citizens: shippers, transporters, employers, shopkeepers, neighbouring municipalities, police and inhabitants. Having the problems associated with heavy goods vehicles put on the municipal political agenda is important. Doing so can focus attention not only on infrastructural measures but also on the necessity of safer traffic behaviour by lorry drivers. Support from the transport branch and established companies for the policies dealing with heavy goods vehicles might begained in the form of a covenant. Inhabitants, too, should be involved in the planning process. The report recommends to distribute information about problems involving heavy goods vehicles among all municipalities, as well as proposed solutions for these problems. Also, the safety aspect when selecting a light category of lorry in the context of urban distribution should be taken into account, using the classification for light and heavy goods vehicles, as well as safety requirements and safety facilities as a starting point

Print this page