Publication

De werkzame elementen van begeleid rijden

Resultaten van een studiedag over begeleid rijden

Author(s)

Twisk, Drs. D.A.M., red

Year

1998

Om vast te stellen of ‘begeleid rijden' een onderdeel zou kunnen vormen van het leertraject van beginnende bestuurders, is eind januari 1997 een studiedag georganiseerd met het doel de werkzame elementen van begeleid rijden te inventariseren. Inleiders met verschillende achtergronden (didactisch, agogisch, human factors, enzovoort), hebben daartoe inzichten uit hun vakgebied toegepast op het gebied van de rij-instructie. Concluderend kan worden gesteld dat begeleid rijden zonder professionele instructie een achteruitgang zal betekenen op de huidige situatie in Nederland. Wel is van begeleid rijden in aanvulling op instructie een aanvullende waarde te verwachten. Deze aanvullende waarde is vooral gelegen in de affectieve begeleiding, het leren ‘zelfstandig' te rijden, eigen verantwoorde keuzes te maken, en het inslijpen van routines. Of begeleid rijden ook in de praktijk deze aanvullende waarde blijkt te hebben, is sterk afhankelijk van de kwaliteiten van de begeleider. Het valt niet te verwachten dat er door middel van regelgeving en voorlichting gegarandeerd kan worden dat aan die voorwaarden voldaan gaat worden. Aanbevolen wordt de hier gepresenteerde analyses van het leerproces van jonge bestuurders in een breder kader te plaatsen en daarbij de bevindingen over begeleid rijden af te wegen tegen andere mogelijke interventies. Dezeinterventies kunnen zowel de instructieperiode voorafgaande aan het rijbewijs betreffen als ook de eerste jaren na het verkrijgen van het rijbewijs

The working elements of accompanied driving In order to establish if ‘accompanied driving' could become part of the learning process for novice drivers, a symposium was held at the end of January 1997. Its purpose was to make an inventory of the working elements of accompanied driving. Speakers with varying backgrounds (didactic, agogic, human factors, etc.) presented the insight of their specialisations when applied to driving instruction. It can be concluded that accompanied driving without professional instruction would mean a deterioration of the present situation in the Netherlands. It is, however, to be expected that accompanied driving will become an addition to instruction with additional value. This additional value lies in its effective accompanying, teaching to be 'independent', making one's responsible choices, and the engraving of routine. Whether or not accompanied driving will, in practice, have this additional value is very dependant on the qualities of the accompanying instructor. It is not to be expected that, using regulations and information, it can be guaranteed that the conditions can be met.

Print this page
report

Report number

R-98-66

Pages

60

Publisher

SWOV, Leidschendam