Publication

De verkeersveiligheid in 2020

Verkenning van ontwikkelingen in mobiliteit, ongevallen en beleid

Author(s)

Wesemann (eindredactie), Mr. P.

Year

2007

De Nederlandse verkeersveiligheidsdoelstellingen voor de langere termijn zijn vastgelegd in de Nota Mobiliteit. Het maximum aantal verkeersdoden voor 2010 is vanwege de gunstige ontwikkelingen in 2004 en 2005 bijgesteld van 900 naar 750. De doelstelling in de Nota Mobiliteit voor het aantal verkeersdoden in 2020 ligt op 580 maximaal. Het ministerie streeft ook naar een aanscherping van deze doelstelling voor doden in 2020, tot maximaal 500. De doelstelling voor de aantallen gewonden liggen voor 2010 en 2020 respectievelijk op 17.000 en 12.250 maximaal. Om realistische en ambitieuze doelstellingen te formuleren is inzicht nodig in de langetermijnontwikkeling van de verkeersveiligheid. Ook is dit inzicht nodig om tijdig te signaleren of het beleid moet worden bijgestuurd en of daarvoor nieuwe maatregelen nodig zijn. Daarom heeft de SWOV deze langetermijnverkenning uitgevoerd. De verkenning heeft twee hoofddoelstellingen: 1) het beoordelen van de haalbaarheid van de beleidsdoelen (de maximale aantallen doden en gewonden) bij ongewijzigd beleid voor 2010 en 2020, en 2) het schatten van de effecten van nieuwe maatregelen in 2020. Aanpak Deze SWOV-verkenning maakt gebruik van de studie Welvaart en Leefomgeving (WLO) die in kaart brengt hoe de Nederlandse samenleving zich tot 2040 zal ontwikkelen. WLO is het resultaat van een zeer omvangrijk gezamenlijk project van de Planbureaus en definieert vier algemene macro-economische scenario's. Uitgaande van deze vier WLO-scenario's heeft de Adviesdienst Verkeer en Vervoer prognoses opgesteld over de mobiliteit. De uitkomsten van deze vier mobiliteitsscenario's heeft de SWOV gebruikt om de haalbaarheid van de veiligheidsdoelstellingen uit de Nota Mobiliteit te toetsen, en om vast te stellen welke bijdrage nieuwe maatregelen in de periode 2010-2020 kunnen leveren aan het behalen respectievelijk aanscherpen van de doelstelling. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen reeds voorgenomen nieuwe maatregelen en andere mogelijkheden voor nieuw, effectief beleid. Baselineprognose Allereerst zijn vier zogeheten baselineprognoses voor 2010 en 2020 gedaan, die uitgaan van een ongewijzigde voortzetting van het huidige beleid en van de vier verschillende mobiliteitsscenario's. Voor het vervolg is alleen gebruikgemaakt van twee scenario's: die met de hoogste en die met de laagste mobiliteitsgroei; deze zijn eerst bijgesteld door rekening te houden met de effecten van beprijzing van mobiliteit. Het blijkt dat het binnen het scenario met de hoogste mobiliteitsgroei hoogst onzeker is of de doelstellingen uit de Nota Mobiliteit kunnen worden gehaald (zie Tabel 1). Behalve door de hoogte van het verwachte aantal slachtoffers wordt deze onzekerheid ook veroorzaakt door de grote betrouwbaarheidsmarges. Voorgenomen nieuw beleid De inventarisatie van nieuwe maatregelen leverde vijf reeds voorgenomen nieuwe maatregelen voor verschillende doelgroepen op die zich leenden voor doorrekening: - invoering van een fase in de rijopleiding met begeleid rijden vanaf 17 jaar; - stimulering van het gebruik van de informerende variant van de Intelligente Snelheidsassistent (ISA) voor personen- en bestelauto’s; - extra stimulering van de veiligheidscultuur bij transportbedrijven door gebruik van Intelligente Transportsystemen (ITS) in vrachtauto’s en terugkoppeling van gedrag naar de vrachtwagenchauffeurs; - incidentele extra investering van € 300 miljoen in gevaarlijke N-wegen (zowel rijkswegen als provinciale wegen); - jaarlijks € 100 miljoen extra voor het veiliger maken van het onderliggend wegennet voor een periode van in totaal 14 jaar. De effecten van deze vijf maatregelen zijn als eerste doorgerekend, om te zien of bestaande beleidsvoornemens toereikend waren om de in de Nota Mobiliteit geformuleerde doelstelling voor 2020 te halen. Met name voor de ziekenhuisgewonden is de kans nog steeds zeer klein dat de doelstelling uit de Nota Mobiliteit gehaald wordt. Door met Duurzaam Veilig Het behalen van de doelstellingen voor 2020 uit de Nota Mobiliteit vereist dus aanvullende nieuwe maatregelen. Daarvoor is nog meer reden omdat de minister van Verkeer en Waterstaat streeft naar een aanscherping van de doelstelling voor doden, namelijk een verlaging van maximaal 580 naar 500 doden in 2020. De SWOV beveelt aan om bij de ontwikkeling van een langetermijnbeleidsplan op basis van de principes van Duurzaam Veilig een pakket (kosten)effectieve maatregelen samen te stellen. Nadat deze maatregelen nader zijn uitgewerkt kunnen hun effecten voor 2020 kwantitatief worden bepaald. Uit eerder onderzoek is gebleken dat met dit soort maatregelen forse slachtofferreducties gerealiseerd kunnen worden. Daarmee komt ook een aangescherpte doelstelling voor het maximaal aantal doden binnen bereik. Ook wordt aanbevolen om na te gaan of de doelstelling voor ernstig gewonden niet op een andere manier gemonitord moet worden dan op dit moment gebruikelijk is.

Road safety in 2020; Mobility, crashes, and policy outlooks The longer-term road safety targets for the Netherlands are stated in the Ministry of Transport's Mobility Paper. Since this was written, the maximum number of road deaths for 2010 has been reduced from 900 to 750. For 2020 the Mobility Paper sets the target at a maximum of 580. The Ministry of Transport also aims to reduce this road deaths target for 2020 to a maximum of 500. The respective numbers for in-patients are 17,000 for 2010 and 12,250 for 2020. To formulate realistic and ambitious targets it is necessary to have insight in the long-term road safety developments. Such insight is also necessary to be able to signal in time if the policy needs to be adjusted and if new measures are necessary. That is why SWOV has developed this long-term outlook. It has two main objectives: 1) to judge the feasibility of the policy targets, i.e. the maximum number of fatalities and in-patients in 2010 and 2020, by following the current policy; and 2) to estimate the effects in 2020 of new measures. Approach This SWOV outlook uses the study entitled Welfare, Prosperity and Quality of the Living Environment that has visualised how Dutch society will develop until 2040. The study is the result of an extremely large project of three Planning Agencies and defines four general macroeconomic scenarios. With these four scenarios as basis, the ministry's Transport Research Centre has produced prognoses about mobility. SWOV used the results of these four mobility scenarios to test the feasibility of the road safety targets in the Mobility Paper. We also used them to calculate what the contribution would be of new measures in the 2010-2020 period towards achieving, or lowering the targets. To do this we made a distinction between the already intended new measures and other possibilities for a new, effective policy. Baseline prognosis We first carried out what are known as baseline prognoses for 2010 and 2020. These start from the unchanged continuation of the current policy and the four different mobility scenarios. We then only used two scenarios, that with the largest growth in kilometres travelled and that with the smallest; these were first adjusted in order to take the effects of road pricing into account. The largest growth scenario makes it highly unlikely that the Mobility Paper's targets can be achieved (see Table 1). Besides the expected large numbers of fatalities and in-patients, this uncertainty is also caused by the large confidence margins. Intended new policy The inventory of new measures produced five already intended new measures for various target groups that were suitable for further calculating: - introduction of a driver training phase with accompanied driving from 17 years old; - stimulation of the use of the informative version of Intelligent Speed Assistance (ISA) for cars and delivery vans; - extra stimulation of a safety culture in haulage companies by using Intelligent Transport Systems (ITS) in lorries, and behaviour feedback to lorry drivers; - incidental extra investment of €300 million in dangerous trunk roads (state as well as provincial); - an annual €100 million extra for making the secondary road network safer for a 14-year period. The effects of these five measures were first calculated to see if current policy intentions were sufficient to achieve the 2020 targets formulated in the Mobility Paper. It was calculated that the chance to achieve the Mobility Paper's target for in-patients is still very small. Advancing Sustainable Safety It requires additional new measures to achieve the Mobility Paper target for 2020. There is all the more reason for this because the Minister of Transport aims to lower the road deaths target from a maximum of 580 to 500 in 2020. SWOV recommends compiling a package of cost-effective measures based on the Sustainable Safety principles for the development of a long term policy plan. After these measures have been elaborated, their effects for 2020 can be quantified. Previous studies have shown that these sorts of measures lead to considerable casualty reductions. This is how lower targets for a maximum road death number become feasible. SWOV also recommends examining whether the target for the severely injured should be monitored in another way than is currently usual.

Print this page