Publication

De ongevalsvatbaarheid van gemotoriseerde tweewielers in vergelijking met de personenauto

Author(s)

Polak, Dr. P.H

Year

1999

De steeds meer toenemende congestie op de Nederlandse wegen heeft de vraag doen rijzen of het gebruik van gemotoriseerde tweewielers (in plaats van de personenauto) niet wenselijk zou zijn. Om deze overstap actief te bevorderen moet echter vaststaan dat de verkeersonveiligheid hierdoor niet toeneemt. In dit rapport is op basis van beschikbare gegevens onderzocht wat de gevolgen voor de verkeersveiligheid zouden zijn, als verplaatsingen in plaats van per personenauto gedaan zouden worden per motorfiets of bromfiets. Daarbij moet, naast het risico van de ‘overstappers' zelf, ook dat van de overige verkeersdeelnemers onderzocht worden. Om een zo eerlijk mogelijke vergelijking van de verkeersrisico's te krijgen is naast een totaalvergelijking (alle wegen, tijden en leeftijden), ook een specifieke risicovergelijking gemaakt door een beperking tot niet-(auto)snelwegen, spitsuren en personen van 18 jaar en ouder. Het bleek dat het zich verplaatsen per gemotoriseerde tweewieler in plaats van per auto in alle gevallen tot aanzienlijk hogere risico's leidt, zowel voor de bestuurder als voor overige verkeersdeelnemers. Daaruit volgt dat het bestrijden van congestie door automobilisten aan te raden om voor (een deel van) hun verplaatsingen gebruik te maken van motor- of bromfietsen vanuit veiligheidsoogpunt ongewenst is.

The accident proneness of motorised two-wheelers in comparison with the car The ever-increasing congestion on roads in the Netherlands has given rise to the question whether or not it would be desirable to make more use of motorised two-wheelers instead of the car. To encourage such a change, however, it would have to be certain that this would not result in more road accidents. This report, using available data, studies what the road safety effects could be if journeys were made by motorbike or moped, instead of by car. In calculating this, it is not only necessary to study the risks for those who make such a change, but also for the other road users. In order to make an as honest as possible comparison of risks, besides a total comparison (all roads, times of day, and ages), a specific risk comparison was made for limiting the change to non-motorways, rush hours, and those 18 years old and older. It appeared that journeys by motorised two-wheelers instead of by car leads, in all cases, to considerably higher risks; for the drivers as well as other road users. From this follows that combatting congestion by advising car drivers to use motorbikes or mopeds for (some of) their journeys, has a negative effect on road safety.

Print this page