Publication

De ervaringen met de uitvoering van de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen 1993

Author(s)

Twisk, Drs. D.A.M

Year

1996

De Wet Rijonderricht Motorrijtuigen regelt sinds 1974 de bevoegdheid tot het geven van rijonderricht. Op 1 januari 1995 is de nieuwe Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM 1993) in werking getreden. De nieuwe wetgeving stelt strengere eisen aan de rijinstructeurs. De bedoeling van de WRM 1993 is om, door de kwaliteit van de instructeur te vergroten, een betere rijopleiding aan kandidaat-bestuurders te kunnen bieden, welke goed aansluit op de eisen zoals die gesteld worden door de huidige WVW (Wegenverkeerswet). De instrumenten die hiervoor zijn ingezet zijn: -het stellen van vooropleidingseisen aan kandidaat-instructeurs voor toelating tot het instructeursexamen; - het uitbreiden van de inhoud van het instructeursexamen; - het aanstellen van een centraal examen-instituut; - het instellen van een verplichte vijfjaarlijkse applicatietoets. In de periode juni-oktober 1996 is een onderzoek uitgevoerd dat ten doel heeft de ervaringen met de uitvoering van de WRM 1993 te inventariseren. Het onderzoek was kwalitatief van aard in de zin dat betrokken instanties gevraagd zijn naar hun ervaringen. Verder zijn ook kwantificeerbare gegevens verzameld om ontwikkelingen in kaart te brengen. In de uitvoering bleken de knelpunten vooral gelegen in: - de afstemming tussen opleiding en examen; - de controleerbaarheid van de kwaliteit van het examen; - het examenreglement; - de aard en duur van de beroepsprocedure. Op grond van de uitkomsten van de studie werden vervolgens aanbevelingen geformuleerd

Experiences with the implementation of the 1993 Motor Vehicle Driver Instruction Act The Motor Vehicle Driver Instruction Act has laid down the required competence to offer driving instruction since 1974. On January 1, 1995, the new Motor Vehicle Driver Instruction Act (WRM 1993) came into being. The revised legislation imposes stricter requirements on driving instructors. The intention of WRM 1993 is that by enhancing the quality of instruction (i.e. instructor training), a better driving education can be offered to candidate drivers, one that is appropriate to the requirements as imposed by the current WVW (Road Traffic Act). The instruments used for this purpose are as follows: -setting preparatory training requirements for candidate instructors prior to admission to the instructor exam; -expanding the content of the instructor exam; -appointing a central examination institute; -introducing a compulsory five-year application test. In the period of June-October 1996, a study was performed to take stock of the experiences with the implementation of WRM 1993. The study was qualitative in nature, in the sense that the organisations involved were asked to describe their experiences. In addition, quantifiable data were also collected to allow the developments to be charted. With the implementation of WRM 1993, the main problems areas were found to be as follows: -coordination between instructor training and the exam; -verification of the quality of the exam; -the exam regulations; -the nature and duration of the vocational training procedure. The results of the study were used to formulate subsequent recommendations

Print this page
report

Report number

R-96-56

Pages

84 + 17

Publisher

SWOV, Leidschendam