Publication

De effectiviteit van het Tweede Gelders Meerjarenplan Verkeersveiligheid

Wordt de taakstelling voor vermindering van ernstige slachtoffers in 2010 gehaald?

Author(s)

Wittink, Drs. R.D

Year

1999

Regionale Organen voor de Verkeersveiligheid in Nederland hebben een functie als platform voor overheids- en belangenorganisaties om een effectieve aanpak van verkeersveiligheidsproblemen te stimuleren. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Gelderland heeft gevraagd om te berekenen of het Tweede Gelders Meerjarenplan Verkeersveiligheid voldoende perspectief biedt om de taakstelling te halen die alle Nederlandse overheden op zich hebben genomen voor de verkeersveiligheid. Die taakstelling betreft een vermindering van het aantal verkeersdoden met 50% en van het aantal ziekenhuisgewonden met 40% in 2010 ten opzichte van 1986. Berekend is dat de taakstelling in Gelderland met de voorgenomen maatregelen gehaald kan worden op voorwaarde van een hoge kwaliteit in de uitvoering. Deze hoge kwaliteit wordt vooral bepaald door een goede afstemming van infrastructurele, handhavings-, educatieve, communicatieve en faciliterende maatregelen. Aanbevolen wordt om een uitgebreid monitoringssysteem op te zetten om na te gaan of de voorgenomen maatregelen voldoende worden uitgevoerd, en of het gewenste verkeersgedrag wordt bereikt.

The effectiveness of Gelderland's Second Long-term Road Safety Plan The Provincial Road Safety Boards in the Netherlands have the function of platform for governmental and pressure groups in order to stimulate an effective approach to road safety problems. The Board in the (Dutch) province of Gelderland asked to calculate if the Second Long-term Road Safety Plan offered sufficient perspective to achieve the target that all local governments had set themselves. The target is a reduction of 50% in number of road deaths, and 40% in the number of in-patients; this to be achieved by the year 2010 in comparison with 1986. It was calculated that the target for Gelderland could be achieved by means of the intended measures on the condition that their execution was of a high quality. This high quality is determined especially by a good tuning of infrastructural, enforcement, educational, communication, and facilitating measures, It is recommended that an extensive monitoring system be set up in order to discover if the intended measures were being exercised, and if the desired traffic behaviour was being achieved.

Print this page