Publication

Beschouwingen omtrent de werkelijke verkeersongevallencijfers

Consequenties van de introductie van gecorrigeerde ongevallencijfers, evaluatie van de gehanteerde schattingsmethodiek, en procedures voor de toekomst

Author(s)

Davidse, Drs. R.J. ; Wesemann, Mr. P

Year

1998

In 1997 werden voor het eerst werkelijke aantallen verkeersslachtoffers bekend gemaakt. Tevens werd de afgelopen jaren een plan ontwikkeld ter verbetering van de verkeersongevallenregistratie. Dit plan is neergelegd in het ‘SAVOG-rapport'. De titel van dat rapport omschrijft de bedoelingen van het plan: Structureel en Aanvullend inwinnen van Verkeersongevallengegevens. In het kader van de bovengeschetste ontwikkelingen werd een project opgezet dat geresulteerd heeft in het onderhavige rapport. Een van de doelen van het project was het opstellen van een plan voor het toewerken naar een optimale set van werkelijke aantallen verkeersslachtoffers. Daarbij was het van belang rekening te houden met de belangen van gebruikers van ongevallengegevens enerzijds en de haalbaarheid van het plan en de kosten ervan anderzijds. Op basis van de stand van zaken met betrekking tot de beschikbare onderverdelingen van de werkelijke omvang van de verkeersonveiligheid is nagegaan wat de behoeften zijn ten aanzien van extra onderverdelingen, in hoeverre deze onderverdelingen nodig zijn om bij het verkeersveiligheidsbeleid tot de juiste uitspraken te komen, en welke mogelijkheden de huidige databestanden bieden voor een dergelijke aanvulling. Twee uitbreidingen van de huidige set van werkelijke aantallen verkeersslachtoffers zijn op korte termijn mogelijk, en vanuit verkeersveiligheidsbeleid gezien ook legitiem. Dit betreft een uitbreiding van de nu beschikbare jaren met de jaren 1985 en 1986, en een uitbreiding van de nu beschikbare onderverdelingen met onderverdelingen voor combinaties van variabelen waarvoor werkelijke aantallen nu reeds beschikbaar zijn. De resterende behoefte aan uitbreiding van de beschikbare set van werkelijke aantallen is in belangrijke mate afhankelijk van de volledigheid en kwaliteit van de registratie van motorvoertuigongevallen. Wanneer deze registratie grenst aan het volledige en van voldoende kwaliteit is, kan voor onderzoek en beleid dat uitsluitend betrekking heeft op motorvoertuigongevallen gebruik worden gemaakt van gegevens die afkomstig zijn uit de politieregistratie. Extra onderverdelingen van de werkelijke omvang zijn in dat geval alleen nodig voor ongevallen met langzaam verkeer, waarvan bekend is dat zij een lage registratiegraad kennen. Alvorens over te gaan tot een dergelijke tweedeling in het gebruik van ongevallengegevens, zal eerst onderzocht moeten worden of de politieregistratie van motorvoertuigongevallen van voldoende kwaliteit is. Tevens wordt aanbevolen nader onderzoek te verrichten naar de oorzaak van (eenzijdige) fietsongevallen; Deze ongevallen zijn voor een belangrijk deel verantwoordelijk voor de lage registratiegraad van ‘langzaam verkeer'-ongevallen. Bekeken dient te worden of deze ongevallen passen binnen de definitie van een verkeersongeval. Indien dit voor een groot deel van de ongevallen niet zo blijkt te zijn, betekent dit een verdere afname van de behoefte aan extra onderverdelingen van de werkelijke omvang. Een tweede doel van het project was de evaluatie van de schattingsmethodiek die gehanteerd werd voor het bepalen van de werkelijke aantallen ziekenhuisgewonden, met als doel deze methodiek verder te optimaliseren. De aanbevelingen die het resultaat zijn van deze evaluatie hebben onder meer betrekking op het uitvoeren van vervolgkoppelingen, het testen van enkele aannamen die aan de ophoogmethodiek ten grondslag liggen en het onderzoeken van de verschillen die de resultaten van de twee beschikbare ophoogmethodieken opleveren. Een derde en laatste doel van het project bestond uit het opstellen van procedures voor de periode tot aan de realisatie van SAVOG, opdat de activiteiten die in het kader van de realisatie van SAVOG plaatsvinden, geen invloed hebben op de kwaliteit van de werkelijke aantallen. Het gemeenschappelijke kenmerk van de aanbevelingen die in dit kader geformuleerd zijn is het voortdurend volgen van de kwaliteit van de basisbestanden voor het bepalen van de werkelijke aantallen

Reflections on the real numbers of road accidents In 1997, for the first time ever, the real numbers of road traffic victims were made known. During the last few years a plan to improve the road accident registration was developed. This plan was laid down in the so-called SAVOG report. This report's title contains the Dutch acronym and describes the objectives: Structural and Additional Gathering of Road Accident Data. Within the framework of the above-mentioned developments, a project was designed which has resulted in the present report. One of the objectives of this project was to set up a plan to result in an optimal set of real numbers of road accident victims. It was of considerable importance to, on the one hand, take into account the interests of users of road accident data, and on the other hand, the feasibility and costs of the plan. Based on the situation regarding the available breakdowns of the actual volume of road accidents and their victims, a study was made of a. the requirements of such extra breakdowns; b. to what extent these breakdowns were necessary for road safety policy to arrive at the correct decisions, and c. which possibilities the present databases offer for such an addition. Two extensions of the present set of real numbers are possible in the short term. They are also legitimate from the point of view of road safety policy. These are 1. an extension of the presently available years to 1985 and 1986, and 2. an extension of the presently available breakdowns to breakdowns of combinations of those variables for which the real numbers are already available. The remaining requirements of extensions to the available datasets of real numbers depends to a large extent on the completeness and quality/validity of the registration of motor vehicle accidents. If this registration borders on completeness, and is of sufficient quality/validity, research and policy exclusively concerning motor vehicle accidents can use the data from the police registration. Extra breakdowns of the real numbers are in such cases only necessary for accidents with so-called ‘vulnerable road users': mopedists, cyclists, and pedestrians. Of these it is well known that the (police) registration rate is low. Before starting such a bipartite use of accident data, it should first be studied if the registration rate of motor vehicle accidents is of a sufficient quality/validity. It is also recommended to make a further study of the cause of single-vehicle bicycle accidents. These accidents are, to a great extent, responsible for the low registration rate of vulnerable road users. It needs to be examined if such accidents are covered by the international definition of a road accident. If it appears not to be so for many such accidents, this means that there will be a further reduction in the requirements of extra breakdowns of the real volume. A second objective of this project was the evaluation of the estimation method that was applied for determining the real numbers of hospital in-patients, in order to be able to optimize the method. The recommendations that are the result of this evaluation concern, among other things, a. the carrying out of linkages; b. testing a number of assumptions that were the basis for the extrapolation method, and c. investigating the differences between the results of the two available extrapolation methods. A third and final objective of this project consisted of the formulation of procedures for the period up to the realisation of SAVOG, in order that the activities that take place in the framework of the realisation of SAVOG do not influence the quality of the real numbers. The joint characteristic of the recommendations that were formulated in the framework of this part of the project is the continuous following of the quality of the basic databases that are used to determine the real numbers

Print this page
report

Report number

R-98-55

Pages

60

Publisher

SWOV, Leidschendam