Publication

Beoordeling van de compleetheid en representativiteit van VIPORS, over het jaar 1995

Author(s)

Kampen, Ir. L.T.B. van

Year

1996

VIPORS is een registratiesysteem van slachtoffers van verkeersongevallen dat sinds 1994 bestaat. De registratie betreft slachtoffers die zich voor behandeling op de Eerste Hulp-afdeling van een ziekenhuis melden. VIPORS is opgezet in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer (AVV) van Rijkswaterstaat, ter aanvulling en versterking van de Verkeersongevallenregistratie van AVV/BG. Als meerwaarde biedt VIPORS letselgegevens en de mogelijkheid om de werkelijke aantallen slachtoffers bij Eerste Hulp-afdelingen in Nederland te bepalen door eenvoudige ophoging. Door middel van vervolgonderzoek kunnen in een later stadium nadere gegevens van het betreffende ongeval en het slachtoffer worden verkregen, zoals de ontwikkeling van het letsel. VIPORS-gegevens zijn per kwartaal beschikbaar. VIPORS is onderdeel van het PORS, het Privé Ongevallen Registratie Systeem van de Stichting Consument en Veiligheid (SCV), thans Consument en Veiligheid. In dit rapport wordt verslag gedaan van de beoordeling van de mate van representativiteit en compleetheid van VIPORS 1995, het tweede operationele jaar van de registratie. Eerst is bepaald of slachtoffers in de dertien ziekenhuizen die deel uitmaken van de VIPORS-steekproef een goede afspiegeling zijn van slachtoffers in alle ziekenhuizen in Nederland; hiervoor zijn het VOR-bestand van AVV/BG en het LMR-bestand van SIG gebruikt. De mate van overeenkomst bleek opnieuw groot, ondanks het feit dat de VIPORS-ziekenhuizen geen landelijke spreiding over Nederland vertonen. Vervolgens zijn de VIPORS-gegevens vergeleken met de qua definitie overeenkomstige gegevens van VOR- en LMR-bestanden. Bij vergelijking met de gegevens van AVV/BG, kwamen grote verschillen voor, met name bij de wijze van verkeersdeelname, het conflicttype en de leeftijd van het slachtoffer. De aard en de grootte van deze verschillen zijn geheel in lijn met wat bekend is over de mate van representativiteit en compleetheid van de gegevens van AVV/BG. Ten aanzien van LMR-gegevens uit 1994 (recentere gegevens zijn nog niet beschikbaar) is sprake van een grote mate van overeenkomst van de verdelingen van relevante variabelen. Een afwijking werd gevonden bij vergelijking van de aantallen slachtoffers in beide bestanden. In VIPORS werd ongeveer 78% van de aantallen in de LMR (in dezelfde dertien ziekenhuizen) aangetroffen. Dit is iets beter dan hetgeen over het voorafgaande jaar werd vastgesteld, maar leidt nog steeds tot de conclusie dat nader onderzoek geboden is. Dit onderzoek is inmiddels op gang gekomen, maar vraagt door de betrokkenheid van de verschillende ziekenhuizen nog enige tijd. Geconcludeerd wordt, dat het VIPORS-bestand, ondanks de gevonden discrepantie, een voldoende representatief beeld geeft van de werkelijke aard van de slachtoffers van verkeersongevallen die zich voor behandeling melden op de Eerste Hulp-afdelingen van ziekenhuizen in Nederland. Met behulp van een ophoogmethodiek die voor 1995 is vereenvoudigd ten opzichte van 1994 is de omvang van de groep verkeersslachtoffers in Nederland bepaald. Voor 1995 geldt een definitieve schatting van 133.000 slachtoffers in heel Nederland. De voor verdere ophoogberekeningen te gebruiken factor is daarbij bepaald op 8,9. Voor het jaar 1994 geldt volgens deze vereenvoudigde methode eveneens een ophoogfactor 8.9. Het aantal slachtoffers bedroeg in dat jaar 128.000. Voor beide jaren geldt een statistische marge van 6.500

Assessment of the comprehensiveness and representativeness of VIPORS over the year 1995 VIPORS is a registration system for road accident victims that started in 1994. Itconcerns road accident victims who report for treatment to the First Aid department of a hospital. VIPORS was set up at the request of the Netherlands Transport Research Centre AVV of the Ministry of Public Works, to supplement and reinforce the Road Accident Registration of the AVV/BG. As added value, VIPORS offers injury data and a means to determine the actual figures for road accident victims at First Aid departments in the Netherlands by means of simple incrementation. Through a follow up study, further details of the accident and the victim in question, such as how the injury progresses, can be obtained at a later stage. VIPORS data are available on a quarterly basis. VIPORS is part of the PORS, the Private Accident Registration System of the Consumer Safety Institute. This report describes an assessment of the degree of representativeness and comprehensiveness of VIPORS 1995, the second operational year of registration. It was first determined whether victims in the thirteen hospitals that formed part of the VIPORS random sample are a good reflection of victims throughout hospitals in the Netherlands; the databases from AVV/BG and SIG (the LMR database) were used for this purpose. The degree of correspondence was very high, despite the fact that the VIPORS hospitals do not show a nationwide distribution across the Netherlands. Next, VIPORS data from 1995 were compared with similar data (as regards definition) from the AVV/BG 1994 and the LMR 1994. In comparison with the data from AVV/BG, large differences were found, particularly concerning the manner of traffic participation and the age of the victim. The nature and scope of these differences are entirely in keeping with what is known about the degree of representativeness and comprehensiveness of the data from AVV/BG. With respect to the LMR data from 1994 (more recent data are not yet available), there is question of a large degree of correspondence between the distributions of the relevant variables. When comparing the number of road accident victims in the two databases, VIPORS included about 78% of the population given in the LMR (in the same 13 hospitals). This is slightly better then the final results of VIPORS 1994, but emphasizes again the need for more knowledge about the process of admitting in-patients in the different hospitals. Research into this phenomenon has already started, but will take more time in view of the number of hospitals involved. It is concluded that the VIPORS database gives a sufficiently representative impression of the actual nature of road accident victims who report for treatment to the First Aid departments of hospitals in the Netherlands. Using an incrementation methodology derived from the approach used by the PORS, the size of the population of road accident victims in the Netherlands can be determined. The final result for 1995 is a number of 133.000 road accident victims. Anaverage factor 8,9 is used to calculate this result from the sample data. The final result for 1994 is now determined at 128.000 road accident victims. For both years the statistical margin is 6.500

Print this page