Publication

Advies over de praktijkproef met lange en zware voertuigen

De verkeersveiligheidsconsequenties nader beschouwd van vrachtautocombinaties tot 25,25 meter

Author(s)

Schoon, Ing. C.C

Year

1999

In opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de SWOV de verkeersveiligheidsaspecten van een praktijkproef met lange en zware vrachtauto's (LZV's) onderzocht. Getoetst zijn de voorwaarden voor deze praktijkproef, die opgesteld zijn door de Projectgroep ‘Langere en Zwaardere Vrachtwagens'. In het rapport zijn potentiële ongevalsmanoeuvres van lange vrachtauto's beschouwd aan de hand van frequent voorkomende ongevalstoedrachten. De toetsing is op kwalitatieve wijze uitgevoerd met als criterium dat het ongevalsrisico tijdens de praktijkproef met LZV's niet groter mag zijn dan het risico van conventionele vrachtwagens. Uit buitenlands onderzoek is bekend dat de zogenaamde ‘road trains' (lange vrachtautocombinaties) geen hoger en soms een lager ongevalsrisico hebben dan conventionele vrachtautocombinaties. De waarde hiervan is betrekkelijk, daar de buitenlandse omstandigheden slechts in beperkte mate met de Nederlandse vergelijkbaar zijn. De technische knowhow uit buitenlands onderzoek is zonder meer bruikbaar. In dit rapport is aangegeven welke verkeersveiligheidsconsequenties de toelating van LZV's op wegen binnen en buiten de bebouwde kom kan hebben. Behandeld zijn aspecten die verband houden met voertuigen, infrastructuur, gedragsregels en chauffeurs. Op grond hiervan is geconcludeerd dat de voorwaarden van de Projectgroep verantwoord zijn voor een veilige uitvoering van de praktijkproef. Wel wordt voorgesteld de voorwaarden op sommige punten wat te versoepelen en op andere punten wat aan te scherpen. Versoepeling van een aantal voorwaarden kan ertoe bijdragen de deelname van de bedrijven aan de praktijkproef niet te veel te blokkeren. Het betreft hier de volgende voorwaarden: 1) niet op voorhand voorschrijven dat er alleen buiten de spitsuren mag worden gereden; 2) de verplichting tot gesloten zijafscherming laten afhangen van het gekozen traject; 3) minder strenge ‘logistieke' voorwaarden aan trajecten stellen. De aanscherping van de voorwaarden betreft de volgende aspecten: 1) een meer stringente keuze van trajecten aangaande enkelbaanswegen en wegen binnen de bebouwde kom (ruime rijstrookbreedte, afwezigheid van langzaam verkeer op de hoofdrijbaan, afwezigheid van erfaansluitingen, geringe kruispuntdichtheid); 2) het selecteren van chauffeurs op basis van hun arbeidsverleden als chauffeur en hun ‘frustratietolerantie'; 3) in overleg met een opleidingsinstituut een voldoende grote volgafstand tot de voorligger voorschrijven.

Advice on practical testing of long and heavy vehicles The Transport Research Centre of the Netherlands Ministry of Transport commissioned SWOV to investigate the road safety aspects of a practical test for long and heavy lorries. The preconditions, set by the Project-group 'Long and Heavier Vehicles' (LHV) were tested. In the report, potential accident manoeuvres of long lorries were investigated using the most frequent accident manoeuvres. A qualitative test was carried out using the criterium that the accident risk during the LHV test was not to be greater than the risk of a conventional lorry. Foreign research has shown that the so-called 'road trains' (long lorry combinations) do not have a higher accident risk (and sometimes even a lower accident risk) than conventional lorry combinations. The value of these studies is relative because the conditions abroad are rarely comparable with those in the Netherlands. The technical know-how in these studies can, however, be very useful. This report handles the road safety consequences of permitting LHV's to drive on urban and rural roads. The aspects treated are: vehicles, infrastructure, behavioural rules, and drivers. Based on this, the conclusion is that the preconditions of the Project-group are justified for carrying out a practical test. It is, however, suggested that the preconditions be made a little more flexible for some points, and slightly more strict for other points. Making some of the preconditions more flexible can contribute to companies participating in the practical tests. The following preconditions are meant here: 1) not to prescribe beforehand that driving will only be permitted outside the rush-hours; 2) making closed side-shields obligatory to depend on the road-stretch chosen; 3) make less strict logistical preconditions for the road-stretch. Sharpening the preconditions has the following effects: 1) a much stricter choice of road-stretches with regard to single carriageway roads and urban roads (wide lanes, no mopeds or bicycles on the main lane, no residential roads, low crossroads density; 2) selecting drivers based on their past carrier and their 'frustration tolerance'; 3) together with the driving school, making an obligatory long-enough distance headway.

Print this page
report

Report number

R-99-6

Pages

35

Publisher

SWOV, Leidschendam