Publication

Aandachtspunten verkeersveiligheid in het vervoerbeleid

Bijdrage aan een duurzaam-veilig-checklist voor DGV

Author(s)

Poppe, F

Year

1996

Deze rapportage levert het basismateriaal voor een op te stellen ‘checklist verkeersveiligheid': een lijst van aandachtspunten die binnen de beleidsdirecties van het Directoraat-Generaal voor het Vervoer (DGV) gebruikt kan worden om een toets op het verkeersveiligheidseffect uit te voeren. In het onderzoek is gebruik gemaakt van het zogenoemde fasemodel van het verkeers- en vervoersproces, om te analyseren op welke plekken binnen het beleidsveld van DGV het aspect verkeersveiligheid aan de orde komt. Dat kan zijn als aandachtspunt om mogelijke negatieve gevolgen te voorkomen, of als een potentiële mogelijkheid de verkeersveiligheid te verbeteren. Om te komen tot een structurering die bij de dagelijkse praktijk aansluit, is vervolgens uit het beleidsterrein van DGV aan de hand van de voorgenomen activiteiten en projecten voor de komende jaren een aantal relevante onderwerpen geselecteerd. Deze onderwerpen zijn in thema's gegroepeerd. Allereerst is er een aantal onderwerpen die met de organisatie (en regelgeving) van het verkeers- en vervoerssysteem in zijn algemeenheid te maken hebben. Daarbinnen kunnen onderscheiden worden de thema's voertuigen en infrastructuur, deze laatste te scheiden in weginfrastructuur en infrastructuur voor en rond spoor en binnenvaart. Langs een andere dimensie kunnen dan de thema's prijsbeleid, gedragsbeïnvloeding en ruimtelijke aspecten onderscheiden worden. De resultaten van de analyse met behulp van het fasemodel zijn vervolgens geconfronteerd met deze onderwerpen. Ten slotte zijn de voor de verkeersveiligheid belangrijkste beschrijvingen samengevat. Vermindering van het aantal verplaatsingen, en verkorting daarvan, levert in principe minder verkeersonveiligheid. Ook verschuiving van goederentransport van weg naar spoor en water is gunstig voor de verkeersveiligheid. Grotere vrachtwagens zouden alleen op stroomwegen moeten worden toegelaten, niet in woonwijken. Distributiecentra zijn dus noodzakelijk en gunstig voor de verkeersveiligheid. Reservering van delen van het hoofdwegennet voor specifieke groepen leidt in veel gevallen tot verdringing naar het onderliggend wegennet, hetgeen zeer ongunstig is voor de verkeersveiligheid. Een goed gebruik van de ruimtelijke ordening kan bevorderen dat zwaar (goederen)verkeer en licht (personen) verkeer gescheiden zijn, en kan ook goederentransport per rail en water en collectief personenvervoer bevorderen

Points of attention for road safety in transport policy This report offers the raw material for a ‘road safety checklist' to be drafted: a list of attention points that can be used within the policy divisions of the Directorate-General for Transport (DGV), in order to carry out an effect assessment on road safety. The study utilised the so-called phase model of the traffic and transport process, in order to analyse in what areas within DGV's field of policy the aspect of road safety is considered. This could either be as a point of attention to prevent potential negative consequences, or as a possible means of improving road safety. In order to arrive at a structure that fits in with everyday practice, a number of relevant subjects were selected from DGV's field of policy, based on the intended activities and projects for the years to come. These subjects were grouped into themes. Firstly, a number of subjects that related to the organisation (and regulation) of the traffic and transport system in general. Within this heading, a distinction can be made based on the themes of vehicles and infrastructure, the latter subdivided into road infrastructure and the infrastructure related to railways and inland shipping. Via another approach, the themes of pricing policy, influencing behaviour and spatial planning aspects could be distinguished. The results of the analysis using the phase model were then set against these subjects. Finally, the descriptions that have the greatest bearing on road safety have been summarised. A reduction in the number of relocations and a reduction in the time taken for each relocation in principle leads to less road hazard. Also, a shift of goods transport from road to rail and water has a favourable influence on road safety. Large lorries should only be permitted on flow roads, not in residential areas. Distribution centres are therefore essential and have a favourable effect on road safety. Setting aside parts of the main road network for specific groups of road users in many cases leads to other groups being forced to use the secondary road network, which is very unfavourable for road safety. Correct spatial planning can ensure that heavy (goods) vehicles and light (passenger) vehicles are kept separated, and can also promote goods transport by rail and water and collective passenger transport

Print this page
report

Report number

R-96-27

Pages

31

Publisher

SWOV, Leidschendam