Found 16 documents.

Aandachtspunten verkeersveiligheid in het vervoerbeleid

Publication/report R-96-27
Published: 1996 (SWOV): Poppe, F
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Enforcement, Education,traffic
Deze rapportage levert het basismateriaal voor een op te stellen ‘checklist verkeersveiligheid': een lijst van aandachtspunten die binnen de beleidsdirecties van het Directoraat-Generaal voor het...... Read more

Bestelauto's en verkeersveiligheid

Publication/report R-96-23
Published: 1996 (SWOV): Schoon, Ing. C.C. ; Hagesteijn, G.P.J.J
Tags: Transport mode, Other modes of traffic, Policy, Human behaviour in traffic, Risks, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Enforcement, Education,delivery vehicle
De forse toename van het aantal overleden inzittenden van bestelauto's in 1994, in vergelijking met 1993, vormde de aanleiding om een ongevallenanalyse uit te voeren. Geconcludeerd is, mede aan de... Read more

Cruise control in personenauto's

Publication/report R-96-21
Published: 1996 (SWOV): Kampen, Ir. L.T.B. van
Tags: Risks, Infrastructure, Human behaviour in traffic, Transport mode, Technology & ITS, Policy, Other modes of traffic, Road safety in numbers, Education,speed
Aan de hand van beschikbare literatuur is nagegaan welke verkeersveiligheidseffecten zijn te verwachten bij algemene toepassing van de ‘cruise control'. Er is weinig literatuur over studies... Read... Read more

De bakens verzetten

Publication/report R-96-5
Published: 1996 (SWOV): SWOV
Tags: Policy, Transport mode, Other modes of traffic, Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, International,policy
Verschillende signalen wijzen erop dat het minder goed gaat met de ontwikkeling van de verkeersonveiligheid in Nederland. Het is onzeker geworden of de doelen die we ons gesteld hebben (25% minder... Read more

'Duurzaam-veilig' in relatie tot een gebiedsgerichte aanpak

Publication/report D-96-18
Published: 1996 (SWOV): Wegman, F.C.M.
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Enforcement, Education, Road safety in numbers,safety
De verschillende aspecten van het concept ‘duurzaam-veilig'worden besproken in relatie met een gebiedsgerichte aanpak

Duurzaam-veilig West-Zeeuwsch-Vlaanderen: rondweg Oostburg

Publication/report R-96-37
Published: 1996 (SWOV): Pol, Ing. W.H.M. van de
Tags: Road safety in numbers, Infrastructure, Policy, Human behaviour in traffic, Transport mode, Other modes of traffic, Risks, Technology & ITS, Enforcement, Education, International,data acquisition
In een duurzaam-veilig verkeers- en vervoerssysteem hebben gebiedsontsluitende wegen een vormgeving waarbij in tegengestelde richting rijdende voertuigen van elkaar gescheiden zijn. Op de rondweg...... Read more

GAMBIT: Integrated Programme of Road Safety Improvement in Poland

Publication/report R-96-42
Published: 1996 (SWOV): Wegman, Ir. F.C.M
Tags: Policy, Human behaviour in traffic, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Infrastructure, Enforcement, Education, Other modes of traffic, International,safety
The GAMBIT-team produced a draft version of the final GAMBIT-report (GAMBIT, 1996). This report discusses this draft. An oral presentation of this paper has been presented during a special seminar in...

Het toetsen van telematicatoepassingen op verkeersveiligheidseffecten

Publication/report R-96-15
Published: 1996 (SWOV): Oppe, Drs. S. ; Bos, J.M.J
Tags: Human behaviour in traffic, Enforcement, Education, Transport mode, Road safety in numbers, Risks, Policy, Technology & ITS, Other modes of traffic,accident prevention
In dit rapport wordt een uitwerking gegeven van een toetsingsprocedure en de bijbehorende toetsingscriteria, waarmee telematica-toepassingen kunnen worden beoordeeld op de (al dan niet beoogde)...... Read more

Het voortgezet onderwijs en alcohol in het verkeer

Publication/report R-96-22
Published: 1996 (SWOV): Levelt, Dr. P.B.M
Tags: Risks, Human behaviour in traffic, Enforcement, Transport mode, Other modes of traffic, Education, Road safety in numbers, Infrastructure, Technology & ITS, Policy, International,drunkenness
Dit verslag vormt de eindrapportage van het project ‘Alcohol en verkeer in het voortgezet onderwijs'. Het betreft hier een project van Veilig Verkeer Nederland (VVN), het Nederlands Instituut voor... Read more

Meerjarenbeleidsplan Verkeersveiligheid voor de provincie Flevoland

Publication/report R-96-33A
Published: 1996 (SWOV): Twisk, Drs. D.A.M
Tags: Human behaviour in traffic, Infrastructure, Policy, Education, Enforcement, Road safety in numbers, Transport mode, Risks, Technology & ITS, Other modes of traffic, International,policy
Het Regionaal Orgaan voor de Verkeersveiligheid Flevoland (ROVF) constateert dat er, door het ontbreken van integraal verkeersveiligheidsbeleid in de provincie Flevoland, sprake is van versnippering... Read more